• A FEW WEEKS AND A FEW YEARS LATER

  The corpse could not deny what it was it was
  past the dog began to bark more often than before

  the man began to think more often than before

  about his poor dear lovely wife
  his one and only lady love of many years who

  was lost which did not mean she'd vanished

  he bought a blue guitar he read he studied started
  stroking his dog more often than before he said hello

  to people in the morning sun hello to things he sang

  of chair and table and pencils puppets pans and pins
  useless pointless and important crucial for her too.... more »

 • A HEADLESS SNAKE (FRAGMENT)

  Real thing

  It's the real thing

  Is it poetry

  I'm telling you

  What should we do

  I wonder what to do

  You shouldn't do that kind of thing

  I'm telling you

  Don't touch

  Is it poetry

  Not moving, though

  Maybe it's dead

  I think it's dead

  Really

  I can touch, then

  This kinda thing, how'd ya say, it's venomous

  Venom

  Venom

  Is it blood

  It's venomous

  Sure it is

  One day a headless snake in my yard

  Absolutely venomous

  But, look

  Looking carefully, I don't see its head anywhere

  Yeah

  There... more »

 • A NEW WAR A NEW SOUND

  The evidence for real weeping
  seen at a safe distance

  must be melancholy

  according to Book Four
  about the truth of the multiple

  a ghastly noise in the background
  a sardonic little tune

  the platonic procedure will lead us
  to our lost paradise

  and we're forever breaking water while rowing
  staccato

  in the Styx
  hate or horror

  a new program for remembering.... more »

 • ANATOMIE VAN MELANCHOLIE

  Is de Kilimanjaro hoog genoeg?
  Om jezelf in de rug te schieten?

  Wanneer je voeten wegzinken in eeuwige sneeuw.
  Nu dan?

  Je strekt je arm,
  je haalt de ijzeren hoektand over.
  De draak in je hand spuwt vuur.

  Draak: orbitaleur, brenger van veelal
  ongewenste voorwerpen in een baan rond de aarde

  ware het niet

  dat de slaagkans omgekeerd evenredig is
  met zwaartekracht. Tegenwind?

  Het aantal slachtoffers onderweg.... more »

 • ANATOMY OF MELANCHOLY

  Is Mount Kilimanjaro high enough?
  To shoot yourself in the back?

  When your feet sink in eternal snow.
  Well then?

  You stretch your arm out,
  you drag the iron canine across it.
  The dragon in your hand spews fire.

  Dragon: space-launcher, bearer of mostly
  undesirable objects in an orbit round the earth

  were it not for the fact

  that the chance of success goes down
  with gravity. Headwind?

  The number of casualties en route.... more »

 • BRAIN FLOWERS

  Into the shallows
  releasing a horse in the field

  in the hippocampus
  rapeseed flowers

  the missing B-52 came down
  the lost parachutes opened

  some got stuck in the tree
  one or two had their throats
  slit there and then

  by sturdy peasant women

  he or she might
  call it good fortune

  and knowledge
  nine states glorious hills
  the others had to wait

  for something impatiently.... more »

 • DE DERDE DAG

  De man was oud hij had geen moed geen kracht alleen
  een hond die hem naar geuren voerde vage

  sporen van haar de geliefde die zomaar was verdwenen

  hij zocht en vond van alles pennen poppen
  dingen die hij niet zocht maar bleef verzamelen foto's

  van andere geliefdes kinderen netjes wachtend

  gele hoedjes op nu dood wellicht verzopen
  of ergens onder geplet gespleten spijs

  hij mocht er niet aan denken de man was veel te oud

  begreep geen snars van wie gestorven waren
  waarom en hoe geen snars van zij die blijven leven.... more »

 • DE VIERDE

  De man bleef zoeken zonder moed en zonder kracht
  hij had alleen zijn domme hond zijn trouwe

  beest dat kleine partikels snoof van vreemde gevallen

  diep onder verse grond begraven hier
  zojuist nog twee bejaarden ouder dan de man

  in leven nipt onmogelijk haast een reden

  om opnieuw te hopen zelfs geloven dat
  het kan en dat het werkelijk zal gebeuren

  het weerzien met zijn arme lieve mooie vrouw

  zijn enige echte zijn dame van vele jaren
  die verdwenen was maar daarom niet verloren.... more »

 • EEN NIEUWE OORLOG EEN NIEUW GELUID

  Het bewijsvlak van het werkelijke janken
  gezien vanop veilige afstand

  moet melancholisch zijn

  volgens Boek Vier
  over het ware van het veelvuldige

  een afgrijselijk lawaai op de achtergrond
  een sardonisch muziekje

  de platonische procedure zal ons
  naar het verloren paradijs voeren

  en eeuwig breken we water bij het roeien
  staccato

  in de Styx
  de haat of de afschuw

  een nieuw herinneringsprogramma.... more »

 • ENKELE WEKEN EN ENKELE JAREN LATER

  Het lijk kon niet ontkennen wat het was het was
  voorbij de hond begon veel vaker dan vroeger

  te blaffen de man begon veel vaker dan vroeger te denken

  aan zijn arme lieve mooie vrouw
  zijn enige echte zijn dame van vele jaren die

  verloren was maar daarom niet verdwenen

  hij kocht een blauwe gitaar hij las hij leerde begon
  veel vaker dan vroeger zijn hond te aaien groette

  de mensen ‘s morgens groette de dingen zong van stoel

  en tafel en pennen poppen pannen pincetten
  zinloos absurd en nodig broodnodig ook voor haar.... more »

 • FEAR OF WATER

  Fill up the bath and

  the skin turns pale, sweat breaks out,
  and something like wind blows shockwaves
  through her downy wisps of hair.

  Imminent application of the skunk principle.

  Even though Daddy already knows
  little girl naked =
  armed & dangerous

  the nappy does duty at most for what
  the thumb does with the garden hose.

  Moral of the tale:
  shit hits the fan.... more »

 • FIFTH

  The dog could not deny what it had found it was
  snuffling sniffing out in a few days the dog had more

  to sniff than was good for it and for its master

  falling to his knees beside the corpse
  lying under floorboards flagstones wrapped in seaweed

  filthy false unworthy traces of her

  his love who'd vanished just like that
  between the pencils puppets pans and pins

  the things he'd hoarded useless pointless and important

  crucial signs and symbols signposts objects
  he once collected should have glued for her.... more »

 • FIREWORKS

  According to the astronomer standing there
  with a mouthful of teeth — smart fellow —
  there was something already in the beginning.

  Something: with great gravitational force,
  a black hole, a flame in my heart.

  If not, no event t before t + 1,
  and so nothing between the two

  where time could

  take place. And without time
  no arrow that leaves somewhere in order to
  God knows when arrive somewhere else.

  God, Cupid, Thor.

  So we silently think
  there must have begun something
  that was the beginning of it all.... more »

 • FORGETTING HAPPENS

  What a bitter day
  it has kept being

  the wind keeps howling
  back there in my memory implant

  strange lives keep swimming
  forwards backwards

  schools of fish dead issues

  my windscreen wipers minimal

  the rain
  the squeaking

  the nightingale's flight

  do you hate it
  is it raining

  washing across and away.... more »

 • FORGETTING TAKES PLACE

  1
  What a bitter day it is, having been,

  the wind rustling
  in the back of your memory implant.

  Foreign life events dip
  in schools of issues such as these,

  slashing forward, backward,

  the squeaky wipers dancing
  something minimal on your windshield.


  2
  Impending chaos, the flight
  of the nightingale,

  now plug in
  some naked insistence past its expiration date.

  Bias plays
  in the size of your confidence interval,

  however anticipated the word.

  If you hate it,
  it rains, it washes over and away.... more »

 • GNOMON

  Steek een stok in de grond,
  een kaarsrechte stok in een stukje
  biljarttafelvlakke grond.

  Stok: paal, erectie.

  Wacht op de zon en stel vast
  hoe je meetinstrument zich kranig houdt

  in het licht van de warmte.

  Heldere hemel, schitterend vuur
  maar het is hem/jou om de schaduw te doen,

  de ontsluiering van de aarde.... more »

 • GNOMON

  Stick a stick in the ground,
  A bolt-upright stick in a small piece
  of billiard-table-flat ground.

  Stick: pole, erection.

  Wait for the sun and note the way
  your measuring instrument stands steadfast

  in the light of the heat.

  Bright air, brilliant fire
  but what matters/counts is the shadow,

  the unveiling of the earth.... more »

 • HERSENBLOEMEN

  Naar de ondiepte
  een paard vrijlaten in het veld

  in de hippocampus
  koolzaadbloesem

  de verdwenen B-52 kwam neer
  de verloren parachutes gingen open

  sommigen bleven in de boom steken
  een of twee werd of werden
  door flinke boerinnen

  terstond gekeeld

  hij of zij mocht of mochten
  van geluk spreken

  en kennis
  negen staten zalige heuvels
  de anderen moesten

  ongeduldig op iets wachten.... more »

 • MEESTERES VAN HET TOEVAL

  Nieuwe woorden ontspringen weet je
  zei de meesteres
  in de kieren tussen oude

  zorg ervoor
  je vooruitzichten mee te nemen

  herinnerde zij zich
  maar niet de welke

  we wensten perestrojka
  en staken de brug over
  aan de Redder op het Bloed

  vissen lagen in glasnost te rotten

  kwam er maar een schaduw langs
  een kus
  genade.... more »

 • MIRACLE OF SLEEP

  After a few moments he perceives
  his mouth is wide open.

  The son of the natural philosopher
  understands, obedient as he is,
  that he has opened it.

  Her?

  La bouche.

  Issue to breathe in
  as gently as possible.

  (Baby sleeps.)

  Breath: the umpteenth in/ex-
  halation of the indefatigable muse

  who will not turn to stone,
  nor go up in smoke,
  not even make a U-turn.... more »

 • MISTRESS OF CHANCE

  New words spring up you know
  said the mistress
  in the cracks between the old

  make sure
  to take your prospects with you

  she recollected
  but not which

  we longed for perestroika
  and crossed the bridge
  beside the Saviour on Spilled Blood

  fish lay rotting in glasnost

  if only a shadow would pass by
  a kiss
  mercy.... more »

 • SLAAPWONDER

  Na enige ogenblikken neemt hij waar
  dat zijn mond wijdelijk open is.

  De zoon van de natuurfilosoof
  begrijpt, gehoorzaam als hij is,
  dat hij hem geopend heeft.

  Haar?

  La bouche.

  Zaak zo zacht
  mogelijk adem in te halen.

  (Baby slaapt.)

  Adem: de zoveelste in/ont-
  spanning van de onvermoeibare muze

  die niet zal verstenen,
  ook niet in rook opgaan,
  niet eens een U-turn maken.... more »

 • THE FOURTH

  The man kept searching with no courage with no strength
  with just his dumb mutt just his trusty

  hound who sniffed out little particles strange goings-on

  deep beneath the fresh earth buried here
  not long ago two old folks older than the man

  just about alive almost impossible grounds

  to hope again even believe that
  he just might he really will

  see his poor dear lovely wife again

  his one and only lady love of many years
  who'd vanished which did not mean she was lost... more »

 • THE THIRD DAY

  The man was old he had no courage had no strength had just
  a dog that guided him to scents faint

  hints of her his love who'd vanished just like that

  he searched and found whatever pencils puppets
  things he wasn't looking for but kept collecting photos

  of other lovers children waiting good as gold

  with yellow hats on doubtless dead now drowned
  or crushed by something cracked cold meat

  best not thought about the man was far too old

  he couldn't get his head round who had died
  and why and how or get his head round those still living... more »

 • TROJE

  Het veelvuldige geeft ons
  een dak voor de nacht voor het geheel van alles

  beweerde het virus
  tijd vliegt en ruimte breidt zich uit

  ettelijke eeuwigheden

  en zo is het
  enkel
  en nergens

  onderscheidbaar

  de weggesneden longen
  het door water vervangen bloed

  het exacte ogenblik waarop
  de krijgsgevangene zich

  overgeeft.... more »