KD kaju dave 26-4-1993

Poems (1)

Quotes

Comments (1)

comment for milan khare khar bahu saras poeam che mem. answer is: - hve jova ni che rah e samay ni ke jyare madshe dur sundhi suvas mara sabandh ni zazhumi laish e doniya thi hve jo madi jay jo taro prem man bhari ne.