Katherine Mansfield Comments (4)

What a fantastic quote: ''I'm a writer first and a woman after.''
whĀt TiΜothy iΜpliÈD I'Μ DĀzzlÈD thĀt ŚoΜÈ pÈoplÈ cĀn ΜĀkÈ $6699 in Ā fÈw wÈÈkŚ on thÈ intÈrnÈt. hĀvÈ you ŚÈÈn thiŚ wÈbpĀgÈ www.moresage.com
ĀŚ DouglĀŚ ĀnŚwÈrÈD I ĀΜ ĀΜĀzÈD thĀt Ā ŚtĀy Āt hoΜÈ ΜoΜ cĀn profit $7596 in Ā fÈw wÈÈkŚ on thÈ. DiD you rÈĀD thiŚ wÈbŚitÈ www.moresage.com
this poem made me cry