• "Alles is altijd hetzelfde,"

  "Alles is altijd hetzelfde," zegt mijn
  oudste zusje. "De lucht is altijd blauw,
  met soms een beetje wit, en het gras is
  altijd groen. Nooit eens een keer rood.
  Of oranje!"
  "Wij zijn ook altijd hetzelfde," ant-
  woordt mijn tweede zusje. "We hebben altijd
  dezelfde jurk. En dezelfde schoenen. En we
  spelen altijd dat we iemand anders zijn . . . "
  "Misschien moeten we even doodgaan," zegt
  mijn oudste zusje opnieuw. "Heel even maar.
  En dan komen we terug. Dan is alles weer
  nieuw!"
  We staren naar onze gebarsten schoenen in
  het groene gras.
  "We kunnen net doen alsof we dood zijn,"
  stel ik voor.
  "Dat telt niet," zegt mijn oudste zusje.
  "Het moet echt!"
  Onze grootmoeder staat achter in de tuin.
  Ze staat daar maar. Ze werkt niet. We zien
  haar witte haren. En een stuk van haar ge-
  bloemde schort. Boven aan de hemel drijven
  rustige witte wolken. Rond het witte wol-
  kenpak zijn de wolken water. Grijs en leeg
  als de zee.... more »

 • "Everything is always the same,"

  "Everything is always the same," says my
  eldest sister: "the sky is always blue
  with sometimes a bit of white and grass is
  always green. It is never red.
  Never orange!"
  "We too are always the same," answers
  my second sister. "We always have
  the same dress. And the same shoes. And we
  always play at being somebody else . . ."
  "Perhaps we should die for a moment," says my
  eldest sister again. "Just for a moment
  and then we'll return. Then everything will be
  new again!"
  We stare at our cracked shoes in the
  green grass.
  "We could play at being dead,"
  I suggest.
  "That doesn't count," my eldest sister says.
  "It has to be real!"
  Our grandmother is at the bottom of the garden.
  She just stands there. Not working. We see
  her white hair. And part of her
  floral apron. Up in the sky float
  peaceful white clouds. A white bank of clouds
  surrounded by rain. Empty and grey
  like the sea.... more »

 • MARRIAGE

  Her head has become too small for her,
  but she finds television fantastic!
  The Pope is fantastic! He kisses the ground,
  softly like a moth. Every week she sends him
  a letter: ‘Pope, Rome'.

  He has the old face of a small boy,
  and he dreams about love. Every morning
  he does the crossword in the newspaper
  and then urges himself on to the order of
  the day.

  Together they have a little kitten which lost
  an eye to a stone thrown from a
  catapult.... more »

 • A little girl, Bee learns a new language

  A little girl, Bee learns a new language
  at school. Words she did
  not know existed, are much softer
  than the dialect of her birthplace.
  ‘Violin. Shadow. Echo.' She discovers
  a barrel of secrets. Not just the name,
  but also the appearance of things
  changes. ‘Mother' becomes a
  big lady. Words touch on a
  deep longing in herself about which,
  she might already know, there's little is to be
  done. A daydreaming, an inexplicable
  stiring, a language which
  takes the breath away. Snow twinkles, a river is
  silent, a waterfall crashes down,
  lightning strikes. Bee takes the books
  home and reads them at the kitchen table.
  In the same space her brothers
  and sisters play. There is a zinc tub
  where her mother is doing the washing. Slosh.
  The slop of a mop. When Bee
  reads out the words her voice
  changes. She picks up the book and goes
  outside with it. Leaving the others with
  strange impressions. She knows it.

  The snow-covered grass twinkles in
  the sunlight. A gossamer fine feather
  sticks with its point into the frozen ground. Bee pulls it
  out. Its point breaks off. With the stump
  she draws lines in the snow. The lines interrelate,
  as if automatically, become
  letters. She bends so often, so deep
  as to get dizzy. The feather in her hands
  seems to come to life, a small bird, the
  lone witness of silent letters.
  Silence. That is silence. Covered
  with snow and ice.... more »

 • A young mother, dark haired

  A little girl, Bee learns a new language
  at school. Words she did
  not know existed, are much softer
  than the dialect of her birthplace.
  ‘Violin. Shadow. Echo.' She discovers
  a barrel of secrets. Not just the name,
  but also the appearance of things
  changes. ‘Mother' becomes a
  big lady. Words touch on a
  deep longing in herself about which,
  she might already know, there's little is to be
  done. A daydreaming, an inexplicable
  stiring, a language which
  takes the breath away. Snow twinkles, a river is
  silent, a waterfall crashes down,
  lightning strikes. Bee takes the books
  home and reads them at the kitchen table.
  In the same space her brothers
  and sisters play. There is a zinc tub
  where her mother is doing the washing. Slosh.
  The slop of a mop. When Bee
  reads out the words her voice
  changes. She picks up the book and goes
  outside with it. Leaving the others with
  strange impressions. She knows it.

  The snow-covered grass twinkles in
  the sunlight. A gossamer fine feather
  sticks with its point into the frozen ground. Bee pulls it
  out. Its point breaks off. With the stump
  she draws lines in the snow. The lines interrelate,
  as if automatically, become
  letters. She bends so often, so deep
  as to get dizzy. The feather in her hands
  seems to come to life, a small bird, the
  lone witness of silent letters.
  Silence. That is silence. Covered
  with snow and ice.... more »

 • Een jonge moeder met donker haar staat

  Een jonge moeder met donker haar staat
  bij het fornuis. Een korte, met de hand
  genaaide schort, gekruiste banden over
  haar rug. De tint van zeep. Het licht
  is aangenaam, het soort licht dat geen
  pijn doet aan je ogen. Tegen de muur ach-
  ter de tafel staat een lage bank, en er
  is zo weinig ruimte dat de kinderen naar
  hun plaats moeten klimmen. Aan de andere
  kant staan de stoelen van de volwassenen,
  in een rechte lijn, alsof ze vol overgave
  spelen dat ze soldaat zijn, of kapitein.

  De vader heeft een tas, die hij vastmaakt
  aan de stang van zijn fiets. Elke ochtend
  gaat hij om acht uur door de fabriekspoort,
  en 's avonds weer terug naar huis. Op zon-
  dag haalt hij uit de tas een pen met vier
  kleuren en een stapel papier. Dan maakt
  hij de roosters voor de continudiensten.
  Het is niet gemakkelijk de vader in de
  ogen te kijken.... more »

 • Het kleine meisje Bee leert op school

  Het kleine meisje Bee leert op school
  een nieuwe taal. Woorden waarvan ze het
  bestaan niet kende, die zoveel zachter
  klinken dan het dialect van haar geboor-
  teplaats. ‘Viool. Schaduw. Echo.' Een
  vat vol geheimen ontdekt ze. Niet alleen
  de naam, maar ook het uiterlijk van de
  dingen verandert. ‘Moeder' wordt een
  grote vrouw. De woorden raken aan een
  diep verlangen in haarzelf, waarvan ze
  misschien al weet dat daar niet veel aan
  te doen is. Een dagdromen, een onverklaar-
  bare opwinding, een taal die de adem be-
  neemt. Sneeuw schittert, een rivier is
  stil, een waterval stort neer, bliksem
  komt naar beneden. Bee neemt de boekjes
  mee naar huis en leest ze, zittend aan
  de keukentafel. In dezelfde ruimte spelen
  haar broertjes en zusjes. Een zinken teil
  staat waar haar moeder de was doet. Geplas.
  Het morsen van een dweil. Als Bee de woor-
  den hardop uitspreekt krijgt ze een andere
  stem. Ze pakt het boek op en loopt ermee
  naar buiten. Vreemde sporen laat ze achter
  bij de anderen. Dat weet ze.

  Het met sneeuw bedekte gras schittert in
  de zon. Een ragfijne veer steekt met zijn
  punt in de bevroren grond. Bee trekt hem
  eruit. De punt breekt af. Met de stompe
  kant trekt ze strepen in het wit. De
  strepen krijgen als vanzelf een onderling
  verband, worden letters. Zo vaak en zo
  diep buigt ze naar de grond dat ze er dui-
  zelig van wordt. De veer in haar hand lijkt
  tot leven te komen, een kleine vogel, de
  enige getuige van de zwijgende letters.
  Zwijgen. Zo is het zwijgen. Daar ligt
  sneeuw op en ijs.... more »

 • HUWELIJK

  Haar hoofd is haar te klein geworden,
  maar de televisie vindt ze fantastisch!
  De paus is fantastisch! Hij kust de grond,
  zacht als een mot. Elke week stuurt ze hem
  een brief: ‘Paus, Rome.'

  Hij heeft het oude gezicht van een jongetje,
  en hij droomt van de liefde. Elke ochtend
  vult hij de kruiswoordpuzzle in uit de krant,
  en daarna dwingt hij zichzelf tot de orde van
  de dag.

  Samen hebben ze een klein katje dat een oog
  is kwijtgeraakt door een steentje uit een
  katapult.... more »

 • Twee kraaien. Een man en een vrouw

  Twee kraaien. Een man en een vrouw, hand
  in hand. Een oude man, gewend aan zijn
  stok. Enkele meters verderop twee hoge
  bomen, hun takken haken in elkaar. Samen
  is wat ik zie. Samen is wat ik denk.
  Tussen de tegenover elkaar liggende huizen
  het voortdurend veranderende en toch altijd
  gelijkblijvende water van de rivier. Schepen
  groeten elkaar. Kort. Lang.

  Mijn ogen zien niet in het donker, liefje.
  Enkelvoudige pijn. Enkelvoudig verlangen.
  Wie mij wil, mag mij nu hebben!

  Vertel me van kleine beer.
  Kleine beer. 0, alle verhalen over hem zijn
  van een tere droefheid. Dagen die aan vroe-
  ger doen denken. Je ligt in het warme gras.
  Je vergeet te spelen. Je droomt. Geen andere
  bloemen dan de kleine meizoentjes. Op de hoed
  van je moeder wuiven zachte veren . . .... more »

 • Two crows. A man and a woman

  Two crows. A man and a woman, hand
  in hand. An old man accustomed to his
  stick. A few yards away, two tall trees
  their branches entwined. I see
  togetherness. I think, togetherness.
  Between the houses facing each other
  the water of the river always changing
  yet always remaining the same. Ships
  say greet each other. Short. Long.

  My eyes can't see in the dark, love.
  Plain aching. Plain longing.
  Whoever wants me, can have me now!

  Tell me about little bear.
  Little bear. There is a tender sadness
  in all the stories about him. Days which make you
  think of the past. You lie in the warm grass.
  You forget to play. You dream. There are
  no other flowers just daisies. On your mother's hat
  soft feathers wave . . .... more »