आंनि दुखुआव खुसि

Poem By Prema Brahma

आंनि दुखुआव गोजोन
आंनि दुखुआव गोजोन बोथोर
आंनि दुखुआव गोजोन दिन
हाबाब हाबाब गसाइ
मानो बुजिया बिसोरो
सान्दोँमोन गोसोनि साननायखौ
जाफुंहोनो नाथाय
गोसोनि साननाय मानो बिसोरो
आस'खान्दा खालामखो।
बुंथाखादोँमोन सिगाङाव बिसोरनो
सानसेल' सानो मानो बिसोरो
मानो साननानै नायाखिसै
बिसोरो आंदि बेसे दुखु
आंनि लामाखौ मानो बिसोरो
गुलाइ-गुजाइ खालामखो
सैथोनि लामाखौ
असैथोनि लामायाव मानो खोख्लैखो
हाबाब गसाइ
गोसोआवसो दुखु! ! !

Comments about आंनि दुखुआव खुसि

There is no comment submitted by members.


5,0 out of 5
1 total ratings

Other poems of BRAHMA

दासो बुजि मोनबाय

दासो बुजि मोनबाय
दासो गोसोआ गुवार जानो हमबाय,
दासो गोसोआ साननो हनो
आरो बुजिनो हाबाय।

2014 मार्ष 30 अक्ट

सम 8 बाजिनिफ्राय
जागायजेन्नाय मिथिँ
नुजाबाव आरो खेबसेबाव
सानदोँ दोँ गोसोआव माबा

नुजाफै नोँ

बुंलांनाय नोँनि
बाथ्रा थायाखिसै
गोसोआव आंनि
थालांबायल' खालि गोसोआव

नैबे बेलासि समाव

आंलैस्रो जानानै दं गसाइ!
गोसोआव सान्दोँ मा नैबे जायगायाव
हाया गोसोखौ दुखु
नै बेलारोम समाव

मुहुनि नांबाय

हाबाब गसाइ!
आंलाय मुहुनि नांबाय
सोरजिनाय नोँ फै बुहुमाव
आंलाय मुहुनि नांबाय।

Robert Frost

Stopping By Woods On A Snowy Evening