ਸਹੀ ਮੁੱਲ

ਸੋਂਧੀ ਸੋਂਧੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਖੇਤੋ ਵਿਚ ਲੇਹਰਾਤੀ ਫ਼ਸਲੇ
ਡ੍ਹੋਲ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਚੇਹਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਰੰਗ

ਮਹੀਨੋ ਫਸ੍ਲੋ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ
ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸ੍ਲੋ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਚਾਹਿਦਾ, ਫਸ੍ਲੋ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ
ਕਿਸਾਨੋ ਦੀ ਬਲੇ ਬਲੇ ਤੇ ਦਲਾਲੋ ਦੀ ਥਲੇ ਥਲੇ ਹੋਂਦੀ ਹੈ


ਏਕ ਏਕ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਏਹ੍ਸਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

by Ajay Srivastava

Comments (0)

There is no comment submitted by members.