(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

जेरैबो खौऔनिल' मेथाइ

दुलाराइ सोमखोर गेवलां
मिथिँगानि बायदिसिना
थाइजौ गामबारि
बुंजोबनो हालिया गोबां बिफां
-
'नै आबै-आबौ
नै सेंग्रा
नै सिख्लाफोर-'
दे माबार दे फेरेँगायाबो
-
दानो रोँफेरा रोँफेरा
रंजालि सिख्लायाबो
साल माखु खुनाया
मोखां सोमथाबलायदोँ
-
खायजिर खुइजिर
नायथावै जालायबाय
आर'नाय फालि गामसा
-
हाथर गेब्रुदस्लाब लायाखै
बुदां मोसासुलानि
मै होनाया
फोबाय सायना फाथोखौ
-
थारुन
थासिमलि
दुमबा जोगोनाद
गायजोब्बायानो हंलाया
-
जेरैबो खौऔनिल' मेथाइ
नै सफैबाय
नै सफैथारबाय

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.