(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

सिरि मोन्दोँ आं

ओँखार बोनाय
साननि सोरां रोदाजोँ
आलायारन बेजोँनो
मिनि खुसि आगान फोलावदोँ आं
-
दुब्रि बिलाइनि दै गास्रिबोना
सुदेम बारखौ गोबानानै
खासि बिलाइनि दैजोँ
सान्ति सारै सारै
-
बेबादिनो
जग्रबसे सुज्राय अरनखौ
बारबोबाय आं
-
दाउसा मोख्रेबखौ नुसि नुसि
बिनि आन्दो सेर सेर
खोनासै सिरि सिरि
-
ओजोँ मालाय
सान ओँखारनायखौ नुनानै
थक थक- घन्टा बुदोँमोन
बाथा एंखोरबारिनि बाथ' थखा
-
जग्रबसे गराय गांसोनि
खोमा थिया थोँगोर थोँगोर
सेसा दामब्राया सिरि मोनलायजासे
-
सिरि मोन्दोँ आंबो
खासि बिलाइजोँ हायब्रा जाना
खुदुना सुखौ
नुवा नुस्लाबा गासनफ्लांनानै
-
बेखायनो
हाथर्खि आरो अखाफोर
सान हरनि बिलिरनायाव
सिमां एरायना बाग्दाव खांदोँ गावनो
-
मिथिगौ
सनायानो जा
दाउदैबादिसो बे बैसोआ
लाइमोननि- -
-
जोबोद गिलिर मोनसै आं
बेखायनो- -
''नोँनि थाखाय आंनि जोनोम''
बे फंसे रावखौनो।

User Rating: 4,8 / 5 ( 4 votes ) 1

Maya Angelou

Caged Bird

Comments (1)

Good work.