(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

रमान्सनि दैमायाव फाग्ला ठाकुर

बेसेबा गोगो
नोँ आरो आंनि गेजेराव
मिनिखुसि बोहैनाय बियो
रमान्सनि गोगोसिन दैमा
-
हरै नोँ
आरो आं ओरै
गेजेराव नोँजोँ आंजोँ
बेसेबा गोजोन आरो सोर्गो
-
बेयावनो दा गोजोमो
फाग्ला ठाकुर
बोराय इसोर
आनान बिनान गसाइ
गेन्दा खालामो दैमाखौ
-
नोँखौ नारसोमो
आंखौबो नारसोमो
नोँ हरै
आरो आं ओरै
लामफोथा खारनाङो
-
बेनिखायनो गाबो आं
नोँबो बेसेबांबा गाबो
गाबै गाबै मेंग्लियो
थैहां थैहां जायो
-
गिर्जानि इसोर
मन्दिरनि इसोर
मजिदनि इसोर
अबंलावरि आनान गसाइ
-
गोबां इसोर
गोजाम इसोर
बोराय इसोर

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.