(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

नंखाय बाथ्राखौ दाफोसाव

सैथोखौ गोबानानै गोसो-गोरबोआव
सैथो बाथ्राखौसो बयबो फोथाय
मानसिनि घोरोमा नांलाय-खमलाय नङा
मानसिनि घोरोमा बुलाय-सुलाय नङा
खौसेथि लाबोनो अनलायलायनायनि गोनां
जौगानाय फसंनो खौसेनि गोनां
मानसिनि घोरोमा मुगैलायनाय नङा
मानसिनि घोरोमा थगायलायनाय नङा
नोँनि नखरा गोजोन जायोब्ला
जोँनि समाजानो बेसेबा गोजोन
जोँनि हारिनि मानखौ फोजोँनो
समाज सिबियारिया जेबो बदनाम दाथाथोँ
हादोरनि जौगानाया समाजनि सायावनो सोनारो
हादोरनि खुसियावनो मुलुगनि समायनाया बाङो
मानसिखौ लाजि दाफोनां
नंखाय राव, नंखाय बाथ्राजोँ
रावनिबो इनाय दामाव
नंखाय बाथ्राखौ दाफोसाव
दुखु दाहो नेहाथ फोलानानै
हांमा दादोन गोथार बिखायाव

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.