(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोखै गोखा/गोदै गैया बेवहाय

'No Bodoland No Vote'
-
बाथ्राखौ आंनो बुंदोँ
अब्लाबो-
भटखौ होबाय आं
-
बिजेपिनोबो होबाय
कंग्रेसनोबो होबाय
नाथाय जेबो गैया!
-
अदेबानि सोर मायगाब?
सोर जुजाय?
बिनि फिन्नाया (=)
-
बिफंखौ एबा
बिदाखौ नाथ्रोददोँ
गुबुनखौ बोजबदोँ
थगाय जादोँबो
-
थारैनो
अर्जुन आरो श्रिकृष्णनि
बिसुखे खानायखौ
गोसो खांनो नांमारगोन?

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.