(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

रैसुमै/सोगाबनो लुबैयो बिनिखायनो

नोँ मिनि-खुसि
रंजायै रंजायै
थार्ला आंखौ बावलाङो
सुदेम गैयै बारबादिनो
-
गोसोजोँ गोसो नांनायबादि
मेगनजोँ मेगन नांनायबादि
लाजिसुलु जानायबादिनो
-
सोगाबनो लुबैयो बिनिखायनो
आंखौ जेरै बावनो हाया
हास्थायै हास्थायै
फेलेँ जासै जासै

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.