ઓછી ચિંતા ક્યાં છે જીવતા ને

ઓછી ચિંતા ક્યાં છે જીવતા ને

સમજવું તો પડશે જ
જાણવું પણ પડશે
આ બધાનો ત્યાગ તો શકય નથી
પણ માનવું કે અશક્ય પણ નથી

કેટલી પેઢીઓ સમાપ્ત થઇ ગયી
બધુજ પાછ્ળ છોડી ને લુપ્ત થઇ ગયી
અવશેષ જ નથી સમ ખાવા
આતો આપણે ગુણ જ ગાવા। .

ઘણા સંબંધો નાં જ ભૂલાય
વારંવાર યાદ તો આપજ જાય
નાં મળવાનો વસવસો હમેશા રહી જાય
પણ કહેછે ને ' બધા સપના પણ પુરા ના જ થાય'.

જીવન દુર્ભર પણ નથી
બધું પાશે હોય તો દુખ પણ નથી
વધારે સંતાપ કોઈ ખુશી આપતો નથી
વધારે વલોપાત કોઈ સમાધાન કરતો જ નથી।

આપણે કરવું છે સમાધાન
આ માટે મન માં ને મન માં ધરવું ધ્યાન
મન ચંચળ છે જલ્દી થી નઈ માને
પણ ઓછી ચિંતા ક્યાં છે જીવતા ને?

by Hasmukh Amathalal

Comments (2)

welcome srey patel..e xcellent poem
આપણે કરવું છે સમાધાન આ માટે મન માં ને મન માં ધરવું ધ્યાન મન ચંચળ છે જલ્દી થી નઈ માને પણ ઓછી ચિંતા ક્યાં છે જીવતા ને?