(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गाबोन नोँ खारसन फैयोब्ला

बालाबगासे दाउनि गारांआव-
'सैथो दानआ थांबाय
नै बैसागुआ फैलायबाय'
बयनिबो रैसुमै खोमा खोमा
-
बे बुहुमाव
रावबो बोराय-बुरै नंलिया
बेसे समायना गोरबो
रंगिना जेनिबो मोखां
-
जेबो जेबो मेथाइ
देँखो बायदि खबाम
सोर्गो बुंफबनाय मिथिँगा
-
बयनिबो आराव
देलाइस्रि मिजिँ थुलुंगा
सोमखोर गोरबोआव
बासा बोनानै-
-
बियो खारसन फैबाय
खारसन फैबाय
गोरबोखौ गोरबोआव
दोन्नानै रैसुमै-

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.