थैबाय, थैथारबाय आं

जेसेनो दैबाना जायो एसेनो नाफोरा खुसि
खैफोदाव गोग्लैयो सिबाय मोस्रोमफोरा!
हांअरनि उदैया बेरफ्रुनो नागिरो जानानै
लैथो एबा लैथोमायाव रुंमाया दोबैलाङोब्ला।
सारअन्थाइ गावनायखौ बागदावनानै फोददा खांग्राङो
बयनिबो गिख'सिन नेहाथ सुबुंआ,
नाथाय दिनैनि खैफोद गाबोननि आफोद
रावबो मिथिया मादि मा जालांगोनथाय!
मानसिनि मेलेम सोबखग्रा आसोल थेनसन
दुखु-दाहाजोँनो मानसिनि बिखाया रानख्रेबलाङो
जुजिनो बोलोगैयै जायो थांनानै थानो।
जेलखानायाव जोबथेजानाय दिनैबो थांनानै दं
अराय सैथो बिगियाननि बिफा गेलेलिव'।
बिस लोँनानै दिनैबो थांनानै दं
सैथोखौ सिखोमारोङै स्वयं सक्रेटिस।
नाथाय दिनैनि सुबुंआ यीसु कृष्ट नङा
दुखुखौ आजावना लानो, साजाखौ गनायनो;
साजा होयोब्ला मानजा मोनफिनो
दिनैनि सुबुंआ फिन खिथेर होखारग्रा
सेक्सपियेरनि सासे मिरु आखु
बिनि उन फिथाइआ जादोँ ट्रेजिडि।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.