Poem Hunter
Poems
गासैबो आंनि लोगो
(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गासैबो आंनि लोगो

Poem By Ronjoy Brahma

लैथो-लैथोमा सानस्रिनाय समाव
ना आरो खासेवफोरानो आंनि लोगो
बिसोरनि हेफाजाबै गाथोननिफ्राइ आं गाथोन हान्थियो।
अख्रां अख्रां गोसोआ बिरबायनाय समाव
दाउसिन दाउमाफोरानो आंनि लोगो
बिसोर जेसेबां गांखं सिबो आं एसेबांनो थुलुंगा मोनो।
अरन आरो अरन दावबायनाय समाव
जिब-जुनारफोरानो आंनि बेसेबा लोगो
आंनि आन्दायनाय होखारो आंनि गांनाय बिसोरनो गांगाहोयो।
लामानिफ्राइ आरो गुबुन लामा हान्थिनायाव
लामायानो आंजोँ रायज्लायो सुखु-दुखुनि
आरो गोदान लामा दिन्थियो बिसोरो।
आं जेब्ला ग्रह-नक्षत्र दावबायनो ओँखारो
सान आरो बुहुमानो आंनि लोगो आरो
ग्रह-नक्षत्रनि सोरांआ आंनि मेगनाव नांफैयो।
आंनि जुजिनाय आरो थांनानै थानाय
दै आरो बिदुं बारआनो आंनि लोगो
आंनि थै आंनि हां आरो सोलेरा
आंखौ थुलुंगा होयो जोनोम मोनसे दावबायनो।

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes ) 1

Pablo Neruda

If You Forget Me

Comments (1)

आंनि थै आंनि हां आरो सोलेरा आंखौ थुलुंगा होयो जोनोम मोनसे दावबायनो।


Comments