अनँग मचायो पुरजोर होली।

लागि गई गोपी-ग्वाल भीड़ अपार,
रास लगि लूटन सुख बहार,
देखि-पेखि ग्वालिन टोली,
अनँग मचायो पुरजोर होली।

by Dr. Navin Kumar Upadhyay

Comments (0)

There is no comment submitted by members.