नोंनि सायखंल' जानानै थानो मोनथों आं

गसाइलै!
नोंखौ आं दा फाव-फुजा होनानै गाबज्रिनो लुबैलिया
नों जेसेबांखि गोजानाव थायामानो थाबायथा
सानसेब्लाबो नोंथ' आंनि जिउखौ लांनो फैखागोन
बेवहायनो हिसाब-खिथाब। दाजाब-दानख' जाजोबगोन

आंनि गासै मोननांगौखौबो
बेवहायनो बिनानै लाजोबगोन आं आरो
गोजोन्नायजों गोदो गोदो उन्दुलांगोन
माब्लाबाबो आरो सिखारफिन्नाय नङा

आथिंनि आदबजों खबाम सोलायनाय समाव
गोबां हर लोगो मोनबोबाय आं मेगनजों
बैफोर हरआनो खोमसिसिन नङा
बालाहामानि मेगनाव ख्लाब-ख्लिब जोङो दैनि गुथाल

खोमसिखौ मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय
खोमसिया मोदोमफ्रु बिरबोयो गांखं फुवारनानै
बुब्लिया गां गोनां गेदेमा दाउ
बिरलाङो-बिरबोयो। बिरलाङो आरो बिरबोयो
मा रोंगोमोनो होनबा बियो?

जोंनि दाउज्लाया गगेरे गाबब्लानो
सानजानि दरजा नारखावनानै मेगन बेरलाव दिन्थिग्रा साना
आंनि सायखंनि गिरि।
आंनि सायखंआ मोसायो जै होयो साननि रोदा रोदा

जोंनि गोसोनि सिमां जावैनायफोरा
साननि रोदाजों हायाव सुब्रेयो
आं आरो जेबो जानो लुबैलिया
नोंनि सायखंल' जानानै थानो मोनथों आं।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.