मोखांखौ दाफांथे नोङो

दुखुथिया नोंल' नङा
मोखांखौ दाफांथे नोङो रजि
नोंनि मोखांखौ हाजासे नायनो मेगनाव नायहर
जानो नोंनि मोखांनि मोदैखौ बोखारनो हायोखोमा आं!

बिबायारि जानो नों लाजिदों?
लाजिनाङा सासु-मासु;
आंनाव फै आंबो हरनो हायो खोमालाय
गरसे फैसा नङाबा मायरं खेन्दासे

मोखांखौ दाफांथे आर गोसो हब्रानानै दागाब
मुलुगा मायगाब-जुजाय
नोंनोथ' मिथिखागौ। आं आरो मा बुंबावनो?
आंबोलाय दुब्रि गांसोसो

द' दान थैयो, द' दान थांखांफिनो
दाउथुआ बासा बोयो मोसौ बोरमाफोरा गोसोबादि सावलेयो
थेवबो थांनानै थानो लुबैयो आं
आखाय बिलिरथाव नोंनि मोखांखौ नायनानै

नोंनि आथिंखौ आंनि सेराव दोनफै
हायो खोमा आं नोंनि हांगार नांनाय मोखांखौ सुनो

आंखौ नों गोलोन्दां दासान
बार सुनो हानाय आंनियाव दं जरासे गुस्थि
मेगनखौ नांगौब्ला आं नोंनो होगोन मेगन
गन्थंखौ नांगौब्ला आं नोंनो होगोन गन्थं

देनाय देनाय नों आंनियाव मा दाबि खालामो?

मायरं खेन्दासे
मोदै हुगारग्रा आखाय ना
लाजिनो रोङै थसेल' गन्थं
बिनानै ला नों आंनिफ्राइ गावनि गोसोबादि

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.