दुखु मोननाय

आयै नोंनि महरखौ नायनो लुबैयो
गोजों मिनिस्लु मोखांजों।
जारिमिना आंखौ बेसेदि दुखु होयो
गादबजानाय, थगायजानाय आरो नासयजानाय बायदि बायदि

बिबायारिनि महर लानांनाय समाव
नों बेसेबांदि मुगैजादोंमोन!
बै बिदिन्थाया आरो दाफैफिनथोंसै
दा गादबजानायनि सम नंलिया

मिनिखुसि दावगानायनि बे बारआव
सम्फति सेजानानै निखावरि खालामजानाय
दखना बोखारना लंथं खालामजानाय
बे मुगाया नंलिया

लावबा लावसोम आदा गोसोम
दैयाव बारसोम बारसोम
अर्जुननि जिलिदखौबो जोंनो नांगौ
भीमनि गदाखौबो जोंनो नांगौ

रावआ थांनानै थाबानो जाया
जौगानांगोन आरो गेवलां नांगोनबो।
हारिमुखौ बयनोबो दिन्थिनांगोन
जोंनि दोहोरोम आसार गासैबो थांना थानांगोन

गासैबो मोनथाइखौनो जोंनो नांगौ
मानोना जों थांनानै थानो लुबैयो,
मिनिस्लु मोखां लानानै गावनि नआव
गावनि दखरसे सिद्लायाव। बेसेबा गोजोन

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.