(16 January 1874 - 11 September 1958 / Preston)

Ikusasa Lami.

Hhawu kazi senabanjani?
Kwala ngisho sekungontanga,
Kuvele kuhlale obala.
Cha engathi umasiza kawukho.
Ngibona sekufanele niqhubeke,
Kungabe kusababikho ozokhuza,
Kungathi mawukhuzwa bayakubanga,
Kungani ungayibeki eyakho inhloso,
Kungathi sidlala ngesethu isikhathi,
Kodwa siyowubona umopho,
Ngoba uyisalakutshenwa,
Ihlongandlebe impinda.
Bona abadala basho bathi,
Kukhuzwa okhuzekayo,
Kuthiwe inkunzi isematholeni,
Ningamathole angenanhlonipho,
Kodwa ngicela wena nawe ukukuncoma,
Ngokuba uyisibonelo esihle,
Isizwe siyaziqhenya ngawe.

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes ) 30

Robert Frost

Stopping By Woods On A Snowy Evening

Comments (30)

from this " ? " this elaborated world is
Choices.... choices...
Such a nice write. Question cannot be answered. Made me laugh 😁. Thank you
what a question? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? a big question.
Wonderful poem. I will vote for 10
See More