फरायथाव जिउमानि सल'

थाथिर गैयै आं मोनसे ग्रहआनो जानो हागौ।
सान सान हर हर, सान आरो हर गिदिँबाय थायो आं।
बाहां बिरहां सिखिरिबादि बिरबाय थायो आं,
दाउसिनबादि बिरबाय थायो।
जिउनि गुमुर नागिर नागिर,
गोरबोनि जिरायनायनि थाखाय।
जिउनि खबाम नागिर नागिर,
गोरबोनि खबाम लायै लायै।
बोदोर बावलि मेथाइ रोजाब रोजाब,
बैदासि सिफुंआव रिँखां होयो।
थाद' रथ' रथ' होन्नानै बुङो बिसोर,
जिराया जिरायथारा नाथाय आं।
मानोना बिसोर लंथं बिलाइ गैयै,
आं आं होन्नानै बुंनो बोलो गैया बिसोरहा।
नंगौ जानो हागौ गाबख्राव गाबख्राव बिसोरबो बुंदोँमोन-
''दादान दादान आंनि आखायखौ,
आंनि गोरान बिलाइखौ दा फिस्रि'' होन्नानै।
दिनैबो मोनसे दालाइ नागिर नागिर बिरबायो आं।
अखा सिजायो गोरबो,
सान्दुंजोँ खामजायो बेबादिनो।
दालाइ नागिरो बियो बिरबाय बिरबाय,
गेरेमसा बिफांनि दालाइ।
मैखोम बिलाइनि गेरेमसा दालाइ,
गोजौ बेसेबा गोजौ अख्रां सुंथानाय।
जेराव होख्राव होख्राव बुंनो गोनां जानाय नङा 'आय फै आफा फै'' होन्नानै।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.