Poem Hunter
Poems
बे हरा जोबोद गोलाव
(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

बे हरा जोबोद गोलाव

Poem By Ronjoy Brahma

गिर्जाब गिर्जाब गराय दाब्रायनायनि थाल
ग्रुम ग्रुम हा दोबैनायनि गुथाल
खोमसि फैसालि नैबे उन्दुनायाव
आंनि खोमायाव रिँफैदोँ बालाबगासे
.
सोर लाबोगोन गोदान फैसालि बेखेवना
सानजानि जारौ सान गोरलै
बैराथि मोसानाय बेमफाथिजोँ
हिनजाव गोदान बरायना लाबोनायबादि
.
जोँ गासैबो हास्थायनाय सान गोरलै
सान गोरलैनि सान्दुं सायनो
नंगौ जोँ बयबो थियारि
गगेरे गाबनायजोँ सोरांनि फर फर
.
नाथाय बे हरा जोबोद गोलाव
बयबो उसु-खुथु जेब्लाबो
हारायबांखोनि गले गले सिमां नुयो
मोसा लख्राफ्रा अदखार खालामफैयो
.
बे हरा माब्ला सोरांगोन?
गग्रा गिजिनि दाउज्ला बेह्राया
गोदो गोदो उन्दुना दं नामा?
ना सियाल लानानै थांबाय नामा?
.
सिरि सिरि खौरां लायो आं
गामिनि हालमाजिया सिलायाव मोनफैगोन
उदांस्रिनि राजा लामायाव हांख्रायना
लामा नायबाय थायो आं सान गोरलै

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes )

Maya Angelou

Phenomenal Woman

Comments (0)

There is no comment submitted by members.


Comments