हाबाब सना, हाबाब मैना

क.
अनजालि बालेँनि देलायनाय
मोदोमफ्रु बारजोँ बिरबायो
हुरा हुरा सौग्रावना लाजियो ।
देलाइमांग्रि लाइमोन बैसोआ,
उरां फारां मोसायो ।
थरथिँसे निहोर गोग्लैना स्राइ
मोदोमफ्रु बारग्लाङो ।
सिखिरि फाग्ला, बेरे राजा
सिरि सिरि नायगिरो...
मोदोमफ्रु गेवलांनाय बिबारा मिनियो
बिसोरो जंखायो बिखायाव
मिनि मिनि खालाय खालामो ।
दान्दिसे रंजानाय गोरबोआव
हरखाब लरहायो दुखुआव,
जोँमा सोरांआ लाजि फोनाङो
मोदै हुगारो फैमाल मिजिँआव ।।
ख.
हाबाब सना, हाबाब मैना
नोँ- था, सिरि सिरि हाथासि
दा लुबै मोसानो उरां फारां,
साजाय सना गोरबोआवल'
'नोँ आंनि आं नोँनि'
हाथासि जिउआव मिजिँ मोनसे ।
समायना दाजा सना महर
मोदोमफ्रु दा देलाय,
लाजि मोन्थोँ बिसोरो सना
मोखां सोमखे, मोखां फांथे ।
दुखुनि फोरमायनाय, मिजिँ नागिरनाय
बेसो सना गोगो लुबैनाय ।
साजाय सना गांखं
साजाय मैना गोरबो
गोदै रावजोँ मेथाइ खन्नो ।
हाबाब सना, हाबाब मैना
साखाथि बिरबायनाय फाग्ला बारखौ
रायदाव फैनाय बेरे सिखिरिखौ....
...
नङा नङा सना आंनि
बेसोरो नंथारा अरायनि-
नाङा सना साजायनो मोखां फाइलि,
साजायदे सना गोरबो बिथ'खौ
जायखौ आंल' नुयो जेब्लाबो मैना ।।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.