उदांस्रिनि मोखां नागिरनानै

एमफि गोबानाय
गोमो फिरफिलाया रोजाबो
उदांस्रिनि मेथाइ
जारिमिन गोबाथुमनाय मोनथाइजोँ
.
हाजार बार आरो
अखा सिजा सिजा
उदांस्रिनि मोखां नागिरो
राजा लामा रेल लामायाव
.
गोथै गोरबो बिखायाव
थैनो रोङै स्लगान
जेन्नायनि मिजिँ गैया
दावगालु गोरबोआ थांनानै थानो लुबैयो
.
आसि थुयै थुयै संबिजिरनि बिखायाव
नाथाय सोंबावनांगौ जायो गावखौनो
बर' माहारि: उजिगिबि ना थागिबि?
गोदेमा उर्खाव गोरा ब्रह्मनि रावै
.
मानोना एनजर अरसिनाय जारिमिनखौ
गोदानै सुजुनो
(दिनैसो) आदा गोसोम दैयाव बारसोम
बर' मेलेमनि बिबुंथि
.
उदांस्रिया खारदोँ इनजुर जोफ्लंनानै
होसोदोँ जोँ सम सम मेंग्लिना
दामफ्ले जिरायदोँ
बिनि उनाव हाथर्खि सानदोँ
.
नै नीलु!
माब्ला सोरांगोन बे हरालाइ?
नोँदि रोजाबदोँमोन हनै सानजाहा सोरांबोगौ
नाथाय इंगिनिया अरसियो दोँसे खन्थाइ

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.