जेब्लाबो समावनो

गोजान दिनै बेसेबा
आयआ आंनि मेगन नोजोरनि,
नाथाय बावाखै आं आयखौ
आयनि गोबां सावगारिखौ ।
आङो गासैखौबो बावनारना
गोजान गोजान थानो आरो
दावबायनो हागौ,
नाथाय
आयखौ बावनानै आं
थोँनै आथिँखौ जोखथोँनो हाया ।
आयखौ आं गोसो खाङो
आयखौ आं जेब्लाबो बावनाय जाफेरा ।
जायखौ गिबि जोनोमाव लोगो मोन्दोँ
गिबि मोखां नुजेन्दोँ,
जायजोँ आंनि सिनायथिया आगु जादोँ,
जाय बिमा आयआ आंखौ
मिनिस्लु खुदुमदोँ,
बे बिमा आयखौ आं बावा ।
आं बावा
आं बावा
आं बावा
आयआनो आंनि गिबि
जोनोम आरो
खुदुमनाय
जाहोनाय
जिउ फेदेरनाय
फोरोँनाय
आयआ आंनि गोदै मुं
हां बोस्रा जिउ मोनसेनि ।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.