जावलियानि सिमां

जाथावथारै हास्थायनाय जावलिया सिमां
आरो बेसेबां थब्लनो-
उखुन्दै बुंफबनाय बरफनि लैथोआव
लामा गोथे मुगानि सोलिलानाय खान्थिजोँ
इनायनो जुजिनाय दं नोँनियाव
यज्ञ होबाय नोँ बेखायनो जिउखौ
आरो थांखि लाबाय जाफुंहोथारनो मोकथांआव
नाथाय बारहुंखायादि नोँखौ द्रोदद्रोद नारहरफिनबाय
इनाय-बानाय नोँ सहैबाय मांखरसालियाव
सहायनाय गुण दं थेवबो नोँनियाव
मा खालामनो- जिउनि बेबादिनो मैया
आंगोसिन मांखरसालियानो बयनिबो

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.