सिमांनिफ्राय

खोमसिमोन हरा अब्ला
जुदि आं नोँखौ नुदोँमोन,
बेयो बयनिबो समायनासिन हर ।
जिरायबायमोन अब्ला खनायाव
साननि जोँनाय जोँमाया,
आं नोँखौ नायदोँमोन
थिउट लाइटा नांनाय मोखांआव ।
आरो गोजोँमोन आंनि मेगना
जेसेनो एरायो लाजिस्लु खोमसियाव,
आं गोसो खांनो हायाखै
सोरमोन खोमसिनि जुनादा,
बेसेबां समा बारलांखो?
नाथाय नोँनि होज्रिख्रावनाया?
सिरि मोनखाङो आंदि हरखाब
बामथुमनाय सिया आंखौ नागारो ।
जिउनि समायना मिजिङा
आंनि आखायजोँ बोनजानाय,
नाथाय आंदि नोँखौ सिनायाखै
आंहादि दाबो गोखोथो।
नाथाय आं सिमां नुयो
मोजां आफादनि मासि नागिरनाय
समायना बिबारनि माला गान्नाय
आरो अनजालिया?
दुंब्रुद खुदुमना आर'नाय गानहोयो ।
नंगौ, समखौ आं मोनबाय
नाथाय जिराया आंनि
इनजुर गिजि देरायाव
आरो उन्दुवा
खानस्रि एब्रेनाय देरायाव ।
अनजालिखौ आंनो थिनो
समायना साजायनो बिबारनि ।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.