बियो गोमोरलाङो

बियो लासैयै गिदिङो
आसि मिजि सोमावलाङो,
आंनि मेगनाव थाला मारियो
मानोना बियो गोमोरलाङो ।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.