बियो आंखौ सिबियो

आं जागायदोँ हार्सिँङै
बियो खारफादोँ आंजोँसो
नाथाय बियो आंनि गोरबोआव ।
आं जागायदोँ सोँलुजोँ
नाथाय फिन्नाय गैया
बियो गोरबो बिखायाव एब्रेदोँ ।
गोरबोआ मेवखाङो
बिखाया दुंहाबो
गोसोआ सानहाबो
नाथाय बियो आंखौ गोबाख्रबो ।
आंहा मिनिनाय गैया
साग्लोब जादोँ लाजिनाय
राहा गैयै दाय मावफ्लांबाय
गोरबोजोँ बेखौनो सान्दोँ ।
आंनि सल', आं खिन्थादोँ
बियो आंखौ गोबाना खोनासंदोँ
बियो रुखु रुखु मानोबा गाबदोँ
नाथाय गोबाना आंखौ बामख्रसिनदोँ ।
नोँ बबाव थागोन?
नोँ आरो बबाव दं?
आं गोब्राबै सोँदोँमोन,
बेयो गोरलै नङा
फोन्नाय गुरै खुन्दुं नङा
बियो फिनदोँ मोदै हुगारै-
आं नोँखौ फोथायो
बिनिखायनो आं नोँखौ सिबियो ।
नोँ हार्सिँङै थांगोन?
आं हगारगोन सना!
नाथाय आं नेना थागोन
आं नेगोन, जेब्ला नोँ गिदिँफिनो
बिनि मोदैया फिसियो गोरबोखौ ।
निमाहा हो, ! आंदि मिथिया
मा महराव आं फैगोन, ;
नोँ आंनि गोरबोआव
नोँ फैथारगोन सना!
आं फोथायो नोँखौ थारैनो,
बियो मोजां मोनो आंखौ
बियो अरथाब थारबाय गोरायै
बेयो जाथारगोन सानसे
बेयो गोमोरलाङा सानसेबा
बेयो फैथारगोन फैथारगोन
बियो आंखौ सिबियो ।
खैखायै आं सोँदोँमोन-
जुदि आं थायाब्ला?
आं जुदि थैलांगोन?
आं मोजांङै मिथिया
आंहा मोन्दाङो जिउआ नंखाय
बेयो खालि सोगाबो
आरो नंखायै रंजायो
नाथाय जिउआ नंखाय?
बियो गाबदोँ, मोदैजोँ
बियो आंखौ सिबियो ।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.