Poem Hunter
Poems
सिखारदो
(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

सिखारदो

Poem By Ronjoy Brahma

जेरैबो जांख्रिखांदोँसै सोरगिदिँ बुहुमाव
सिखारदो आंनि उन्दुसोनाय लोगो
मेगन हुब्लिरदो मोखांखौ नोङो सुदो
दाउज्ला गेसेरनायखौ फेलेँ दाखालामसै।
जेरैबो मेथाइ रिँखांदोँ बे मुगानि
बेसेबा जांख्रिखांनाय गोदान सोदोमस्रिनि
लोगो सिखारदो माबार नोङो
दाउसिनफोरबादि बिरनो माबार जुजिदो
समखौ नोँनो गनायनानै होफैबाय
सानजानि गोजोँ सोरां आलायारना।
समखौ लोगोआव लानानै नोङो
लोगो लोगो खारफादो गोख्रै
बिबारनि गेवलांनाय जेरैबो मोदोमनाय
नोँ दिनैनि फुंआव नुगोन मेगनजोँ
गोख्रै सिखारदो नै लोगो नोङो।
जांख्रिखांनायनि मेथाइ रोजाबदोँ मिथिँगाया
गोदान बोथोरनि बारा बारबोदोँ
बे बाराव रंजानो नोङो सिखारदो
अख्रांआव नोँनि मेथाइ खनो दाउसिनफोरा
साननि सोरां रोदाजोँ बाज्लखाङो
दैमा-दैसानि दैया गुथाल दिखाङो,
बेसेबा गोजान थांखियाव दावगानायनि-
सिखार लोगो नोङो बुहुमखौ नायहर।
साना गोख्रैनो फैसालियाव गोमायोब्ला
नोङो आन्दायगोन बेसेबा खोमसियाव
सानजोँ गेलेनो दिनै नोङो सिखार
साननि सोरांखौ हमथानो सिखार।

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes )

Robert Frost

The Road Not Taken

Comments (0)

There is no comment submitted by members.


Comments