मोजां मोनो नोँ आयै

मोजां मोनो
मोजां मोनो
मोजां मोनो
मोजां मोनो आयै ।
मोजां मोनो नोँखौ ।
नोँनि खुदुमनाय खावलायाव।
मिनिस्लु मिनिनाय मोखांआव।
मोजां मोनो
मोजां मोनो
मोजां मोनो
मोजां मोनो आंखौ ।
मोजां मोनो नोँ नोँ आंखौ।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.