मानोना आं सोलोँङो

खन्थाइगिरिया खन्थाइ लिरो
खन्थाइखौ बियो मोजां मोनो।
रायथाइगिरिया रायथाइ लिरो
मानोना बियो मोजां मोनो।
फावथाइगिरिया फावथाइ लिरो
फावथाइखौ बियो मोजां मोनो।
सल'गिरिया सल' लिरो
मानोना बियो मोजां मोनो।
देँखोगिरिया मेथाइ खनो
मानोना बियो मोजां मोनो।
फावगिरिया फाव खालामो
फाव खालामनो बियो मोजां मोनो।
फोरोँगिरिया फोरोँङो बियो
मोजां मोजां गियान होयो।
आं मा? मा खालामो?
आं सासे सोलोँसा
आं सोलोँङो।
आं खन्थाइ फरायो
खन्थाइ लिरनो सोलोँङो।
रायथाइ फरायो
रायथाइ लिरनो सोलोँङो।
फावथाइ फरायो
फावथाइ लिरनो सोलोँङो।
सल' फरायो
सल' लिरनो सोलोँङो।
आंगो लोगोनो फोरमायो।
देँखोगिरिनि मेथाइ खोनासङो
जादोँ जाया आंबो रोजाबो।
फावगिरिनि फाव नायो
सम सम फाव खालामनो सोलोँङो।
फोरोँगिरिनि बाथ्रा खोनासङो
मोजां मोजां गियानखौ सोना लायो।
मानोना आं सोलोँसा।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.