खन्थाइ नङा खन्थाइ/ दिनैनि होख्रावनाय

नारेँ सुनि गोफारसिन जोरआव
आं दानिया बिखा फोर्दानो
गोदानै सनानि मायबां फसंनो
आबौ आबैनि हाखर सिङाव
आजै आजौखौ सावनाय हांगारनि दामोलाव
आं दाबो नागिरो आंखाल गैयै संसार
नाथाय सैथोआ दिनै खारो बालाहामाजोँ
उरांमारि मारि अखोरां साजोँ
दाउखानि गारांआव बेदरनि उखैनायजोँ
बेखायनो मिजिँआ खारो सिमांजोँ
बेखौ होसो होसो गिदिँफिन्नानै
सैथोखौ आं दिनै मिथिबाय
आदामारा दुखारु दाउनि मेथाइयाव
आं जावलिया जाबाय जावलिया जोहोलावबादि
आब' बिरगोस्रिनि थुंग्रि मोन्नानै
आदा बासिराम आरो आब' गाम्बारिनि गराय दाब्रायनानै
आं दानिया नागिरो सुथुरनि आगान
आवलुरि खौऔआ गाबफैयो बोथोर हमनानै
बोथोर जोबब्ला फोर बिरलाङो नुयैयाव
आय' बेसे गोदैमोन बिनि गारांआ?
बुहुम सोरजिनायनि सिमांआ दा दाखासे जोमैयाव
आदा सोमदोन जोँ नोँखौ बावलांबाय!

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.