हांगार

गानफब जोमफब गोजां बोथोरनि
गुसुसिन मोनसे बुब्लियाव
थोर थोर खौखाब मावलायनाय
रोहो रोहो अराव आखाय हांनानै
खामै खामै अरा गोमोर लांनायाव
नोँखौ जोथ्रोदना दोनो फोरसा-फोरसि।
गावनि जिनाय कम्बलखौ सुथेनो थाखाय
सासे खामारा खनखाङो नोँखौ अरखि फोजोँनो
गंसे बौथुवा सिखानि दाहार उननो
नोँ होनबा गोदानै जिउ मोनफिनो
रंजाखाङो गोजोँ मोखां लानानै
नोँ सिबियोदा बिनि गुणखौ? ?

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.