आयदा गैयै बिबुंथि

जोँ बयबो गोसो जानायबादि
फेरलेब फेरलेब जिउखौ रान्नो हायो
महर गैयै थैनाय गैयै जिउ
मोनथाम फुरिनि महर गैयै दैबादि
.
जोँ खोनानाय आहाम बोराय आरो आहाम बुरै
बिसोरनिनो जोलै जोँ
बाथौ बोरायनो अन्नायजोँ
थास'फोरबादि लोब लोब बारायदोँ
.
आथिखालाव जिउनि ओँथि नागिर नागिर
ओँथि गोनां आरो ओँथि गैयै
मोन्नै सोँनाय मोन्नै फिन्नाय
बेखायनो थांनाय आरो थैनाय
.
आं बबे मोनसेनि लैथोमायाव?
जेखिजाया थांनानै थानो लुबैयो
उदांस्रिनि होँगो दोँगो नैबे नब्लांआव
थांनाय-फैनायनिनो कक्ष लामायाव
.
थाम बाहागोआव रानजानाय
मोनसे बुहुमनिनो महर गैयै दै
हाबाब महर गैयै नोँखौनो हास्थायो आं
नोँनि बिखायाव गोबाना थानो
.
नाथाय दै नोँखौबो गेन्दा खालामो
गाब गाहोयो नोँखौ बायदि बायदि
गावसोर लुबैनायबादि खालामो
सयथिबो गाब गैया नोँहा

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.