मैयानि अखाफोर गावदांआ दिनै गैया

जोलै गालांनायनि देँखो रिँखाङो दिनै
मुलुगाव होँगो-दोँगो अख्रां गाग्लोबनायनि आराव,
फै हांगारनि दामोल जोमैखौ थुफ्लंनि
रिथि-रिथाव दाउस्रि गोबाजोँ हरखौ साजायनि।
जांगिला मावथिफोर फोथारखौ फुवारनि
जोँ जेसेबां मावनो हायो आबादथिलि,
सानजौफुआ दैदेन्नाय सान्दुंखौ होबथानि।
गावनि मेगनजोँ गले गले जोँ नुयो-
जिग्रोद दाउ बिमाया सौथारो फिसाखौ।
खोमसिनि सियालबादि आदार नागिरो फलान।
जेखिजाया हंख्रद हंख्रद गोदान जौथाइनि थाखाय
हिमालय हाजोखौ गान्दु लानानै जोँ उन्दुलाङो,
मैयानि अखाफोर गावदांआ दिनै गैया
हान्थिनायनि थाखाय थेवबो सांग्रेमाया जोँनि जोबोद लोगो।
दुर्गा मुथिबादि दाजा आय' नोँ रजे
बियोदि मोखां फारसेल' समायना,
समजोँ थमेन्नाय, बारग्लांनाय आरो सिरिलांनाय
नोँदि बेसे समायना अरननि बिबार!
नोँनि गोथार मोदोमनायखौखि बावनो हायो?
बारहुंखा आरो बांग्रिँनि गेजेराव
सान-अखाफोरा गोमाना थायोब्ला
आलारि फोजोँनो जेब्लाबो दाबाव नोङो

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.