नोँनि थैया जेराव बोहैयो

हरगेजेराव फेरेँगा दाउनि जोनोम लानानै
सोरांसि सुदेम बाराव देँखो हगारगोन,
नै आंनि लोगो! हाग्रामानि अन्थाइ
लरेद मावरोङै नोँनि आथिँ-आखायखौ सोमावदो।
आय-आफानि बोसोनखौ फालिनि जोँ
मोदोमनाय सानमोखाङारि बिबार जानानै बारनि,
बिफां रज'नायनि उनाव बेन्दोँ खिलिबाय बारि
हमदो नोँनि आखाय फारनैजोँ एम्फि।
सोरांआ फैब्लाबो हाग्रामा बिमाया खुसि जायो
मानोना मैदेरा सिफायो बिफां मोसाया अरथारो जुनार,
सानाव रायजोखौ गिनानै बिसोरो थाखोमायो
सोरांआव हावरियानि मिजिँ गोदै मिनिनाय।
गोरबोख'नि इयुन गोरलै गथ'नि थोरसि
ओँखाम-ओंख्रि आरो फिथाइजोँ बुंफबथोँ,
ऐ आयै! गुफुं बिखानि आहारजोँ गथ'खौ खांदो
आवादाम्बि बुंगोन नङाब्ला मुलुगनि बिमाया।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.