जेब्ला एइस. एस. आनजादखौ उथ्रियो

हाबाब आंनि गोदौग्लाबदोँ दिनै
गोरबोआव खुसिया फेँफोना जादोँ,
नाथाय मिथिनाय गैया ओँथिखौ,
बावैसो बिखा ख्लाब जालांनाय सानफोरा
दिनै हरखाब गोमालांथारबाय,
बावैसो बेरखांनाय, आनजादनि देरहासादनाय
बेखौ लानानै आं रंजादोँ
आं मिनिदोँ;
नाथाय मानो?
नङा नङा
आनजादआव उथ्रिनो हानायानो
आंनि रोँनाय नङा,
आरो
बेयो आंनि गोग्गाथाव देरहासादनायबो नङा;
गुबुननो दिन्थिनो हानाय,
रोङैखौ फोरोँनो हानायासो
आंनि रोँनाय आरो सिनायथि।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.