ला ला मेथाइ

गदांखुज्राजोँ बावदियाआ माबादियै खैनासान्थिखौ बरायो?
अनिरुद्धुआ उसा एबा उर्खा सिख्लानि फेन्दायाव-
गावनि खर'खौ दोन्नानै माबादि मेथाइ रोजाबो?
आरोबाव मिथिगौ आं सुर्पुणखानि बुरखायनाय मेथाइ।
जोहोलाव निलेस्वर ब्रह्मनि खायदावनाय देँखो
देँखोरानि सुलेका बसुमतारीनि मोजां मोन्नायनि देँखो,
साकीरा आरो माइकेल जेक्सनमोनालाय माथो मेथाइ रोजाबो?
बुजिनो हायो आं दाउ खौऔनि मेथाइखौबो।
बैसागु सफैयोब्ला सोनाबनि बारआ
सिफुं सुलाङो जोँनि गामिनि औवा सुबायाव,
दैसा गोदाननि दहाय लायै लायै
ना खुर्साया जुलिनि मेथाइ रोजाबो।
आरोबाव मिथिगौ आं गां बुब्राब बुब्राब-
दाउफ्रि जरासेया मानि गारां हगारो?
फानफेवालि दाउ आरो हाफिसा हौवामोना
मा बोथोर मा समनि मेथाइ रोजाबो?
नाथाय आंनि अनजालिया रोजाबो-
जिउ सिथाबनाय ला ला मेथाइ,
बुजिनो हाया आं- बुजिनो हाया
मा लुबैयो बियो मा हास्थायो?
थैनोरोङै मनालिसानि मोखांआ मा रोजाबो?
मनालिसानि गोसोखौ बुङाब्लाबो जागोन,
बबि- आं बबिखौ बुंनो नागिराखै
अनजालि नोँ मानि मेथाइ रोजाबो?

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.