सांग्रेमानि फोर्बोआव

दिनै अखाफोर थैहाबनाय हर
सांग्रेमा लागोनि रंजानाय मोनसे हर,
बोजोँनिफ्रायबा फैदोँ जाथि खुर्मा
फैदोँ सेराव रंजाफानो गुमा खिब्रमा।
सारि गिदिँ होंगो दोँगो
मोसानो रंजानो बयबो मोन्दोँ बाहागो
थर्स सुगोदाव बायनाय जेरैबो
आख' फाख' रंजानायनि गिदिर फोर्बो।
दैज्लांनि निहोरजोँ बोलो मोन्नाय
एम्बु बंग्लाया जागाय जेन्नाय आखाय खबबाय
गोमोथिँ ससमाफ्रा मेथाइ खनबाय,
बबेबा खनायाव एन्जर इंगिनिफ्रा
रागासो जोँबाय जानांगौ-
मानोना बिसोरहा दा सान्दि आलाय सिलाय
न'फोरा दैजोँ लोमसाव जानाय
उखैहाबना थेनथ' हांनाय
लेवारफ्रा मेगन रादोँ जानांगौ!
आंबो बुथेथे मुगासे मोन्ना
- बायजोआव नुब्ला सान्दोँ
मा इसे गिदिर फोर्बो बेलाइ
एसेबां जाथि खुरमा होँगो दोँगोलाइ!
थैहाबनाय अखाफोरनि दुखुआव
गैया हाथर्खिफोरा सुखुआव
अब्लाबो बिसोरो नायहरफ्लांदोँ
मोलेले मेगनजोँ मोदै गहां गहां
सोरबा सोरबा मिनिनोसो गोसो जादोँ
नाथाय उसाव बादाव दिखाराव
जोमैया रंजाफानो हेँथा होदोँ।
जानांगौ दान्दिसे उनाव जोमैया
खाराव माराव गाबसिगोनसो दिखाराव
जेराव सांग्रेमानि फोर्बोआ
सोरलां फारलां जायो
बिसोरो हरखाब फोर्बोखौ
आद्रा खिद्रा फोजोबो! ! ?

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.