دكمه برگشت

(دگمه ى برگشت)
كاش مى شد خضر بود و تشنگان را آب داد
يا به هر شب مانده اى يك تكه از مهتاب داد
كاش مى شد دگمه ى برگشت دنيا را فشرد
قبلِ هر بحران به ساعت يك شراب خواب داد
مهرى مهربان دوم تير ماه ١٣٩٤

by Mehri Mehraban

Comments (1)

mamnoon be khatere in robaiie ziba.