रैसुमै 01: खानाय बालेँ, खावलाय जारौ

खानाय बालेँ
खावलाय जारौ,
गुफुं सोलेर,
हायलोलो सना,
बिखा फांदां,
हास्थायो सना नोँनि अन्नाय
नोँनि सिबिनाय।
उन्दै बैसोनि गोरलै गोरबो
बिरफागोन
नामा बारजोँ गोसो?
नङा नङा सना
बेदि जाया।
नोँखौ आं बेदि जानो होआ।
आं हास्थायो नोँखौ सना
नायखोमा थाखोमा जेबो समाव
नाथाय नोँदि आंखौ...
आं मिथिया,
नोँखौ आं हास्थायो।
गोसो बोदोर जायो
नोँखौ जेब्लाबो मेगनआव
समायना देलायनाय नायो,
फै सना लामा दथायाव देलाय मोदोमफ्रु।
सायखं गोग्लैनाय सानजौफु समाव
आं लुबैयो नायनो
फावदुर जाहाबनाय
नोँनि गुफुं खावलाय।
फरायसालिनि लांगोनायाव
नोँनि समायना साजायनाय
गोथार बिजाब बिखायाव
बजबनाय
मिजिँ खायो गोरबोआ
इयुननि बेसे सुखि।
नै (रैसुमै) हास्थायो आं
लोगो लोगो नोँजोँ
हान्थिनो लामायाव,
गोदै खौरां गोरबोनि
मिनिस्लु सानैजोँ गोजोन सावरायनो।
नोँनि गोरबोआ मादि
आं मिथिया,
नोँदि आंखौ मा बुंगोन...
आंहा फोरस' हाया।
नाथाय
आं नोँखौ सिरि सिरि
बुंफोरनो राव गैया,
खाब्रां आंनि गारांआ
मेथाइजोँ बोरै फोरमायगोन?
गोरबोआव नाथाय आंहा
दाखासे गुसु थैसाम
नोँखौ मोजां मोनना
आरोबाव सुहाब गोथारै।
नोँ मिथिया ना सना?
आंदि बेसे सिरि सिरि,
जिउनि मोनसे सिनायथिजोँ
नोँखौ आं बेसे आंगो सानो,
आरो
बेसेदि साजायो गोदै संसार।
'बिखाया गावो
नाथाय
खुगाया गेवा' होन्नाय बायदि
थाबाय आंनि मोजां मोन्नाय
राव
गोरबोनि खोथा गोरबोआव
गोसोनि बाथ्रा गोसोआवनो।
नाजानायखौ नागाराखै
नोँखौ मिथिथोँ मिथिथोँ
नोँखौ खोनाथोँ खोनाथोँ
लाजिया फांजिया
आरो
थिफुद्ला गोहोजोँ
फोरमायो लोगो लेवानो
' (रैसुमै) आंनि, आंनि सना '
हांमानि, दाहानि, सुखिनि
गोरबोनि, जिउनि, अरायनि ।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.