रैसुमै 07: आं नोँनो फोरमायाखै

आं नोँनो फोरमायाखै
बेसेदि आंनि गोथार हास्थायनाय,
नाथाय नुयोल' नोँ बेखौ
साज्रां गोजोँ मेगनजोँ।
आंनि गुसु गोरबोआव
नोँनि फंसे सोदोब दुंहुयो,
गोजा जोँनाय अराव
दुंब्रुद खफ' जाखाङो।
जोबोद गोबां सान जाबाय
मेँग्लिनाय गैया गोरबोआ,
हास्थायोल' रिउ रिउ गोथौसिन
थाबथानाय गैया अन्थाइ
जेरावबो।
सिमांनि लांगोनायाव सोर
हायनारि
सिनाय हायैबायदि फैयो माब्लाबा,
गोजा सिन्दुरनि गोथार थेमा
खाफालाव समायसार मिजिँजोँ
सिमांआ सिमांसो खोमा, नङो
गोसोनि जेयाव बेबो थाबथायो
सम सम खोनायो खोमायाव,
बिजिरफ्ले हाया बायदि गोथौ गियानजोँ।
नोँ आंनि हास्थायनायल' नङा
मोजां मोननायल' नङा
नोँ आंनि जेब्लाबो समावनो
मेगन जिउनि गोरबोआव।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.