बोहैथि-1

1
दोमैलु गोजोन बोथोर
मोसानाय गैयाब्लाबो बार
समायना बोथोरा नायनो मोजां
गुसु सुहाबनाय सोलेराव
आय' अनजालु रजे, नायनो मोजां।
आंनि गोसोआ बोदोर जालाङो
आरोबाव दिनै हास्थायसिनबावो
गोसोआव सानो आङो
रजे जिउ आंनि बहा एरायलाङो?
खारस्लिउ खारस्लिउ थाबायो
सोखो-मोखो माखौ नायो
नाथाय नोँ खन्थाइगिरि रजे
आंनि सिबिनां सासे।
दुफावलु गोमजोर बिफांफोर
जागायनाय लामायाव सल'
आगदा- आगसि थोँनै आथिँ
नोङो मा सान्दोँ रजे?
सोदोब बह्रा सहरनि
होँगो-दोँगो गारि मटरखौ?
नोङो खन्थाइगिरि-
नोङो अब्लाबो आंनि गोसोखौ
आंनि थाखोमानाय हाबिलाखौ
नोङो नुवा बिजिरख'नो हाया
नोङो आंनि महरखौ
समायना-रमायना एरख'नो हाया।
नोँनि सुदेम गोरबोआव
नोँनि गोजोन साया सोलेराव
नोँनि रैरुब खन्थाइयाव
आङो मिनिसुलुनो लुबैयो रजे।
नोङो खन्थाइगिरि सना
आंनि जिउ थैस'-थांस'
नाथाय नोङो मिथिया
आंनि गोसो सिनाया
आंनि मुस्रि एरखांनो हाया।
नाथाय आंहा थोनो थोनो हां
आं बुफ्रुनो हायाखै नोँनो
आंनि सान्नाय फोरमायनो।
आंहा बोदोर जायो फोरमायनो
गोसोनि मोनसे जिउ बोहैनो
नोँनि गोरबो निजोरा
नोँनि सुदेम बिखायाव
आं आलो आलो गोजोमनो।
हे गसाइ! सोरजिगिरि
जिउनिगिरि, सोलेर गोसो मिथिगिरि
आंनि जुलिखौ हो बे रजेनो
आंनि अन्नायखौ बोजबनो।
रजे जिउ जिउ जोनोम
नोँ आंनि थाखाय जोनोम।
लंस्लद लंस्लद थाबायनाय
गुसु बोथोरनि गुसु लामायाव
बे रजे जिउ मोदायखौ
मिनिसुलु-लु नायहरो आं
आंनि जिउनि बियो
आंनि जुलिनि रजे बियो
गोसो थैहाबना सानो आं।
खोरखि खेँब्लांनाय मेगनाव
फर्दा बोलानाय गोसोआव
आङो रजेनि सेराव बोदोर जायो।
नायहरो आं रोमै रोमै
बे रजेखौ लामायाव
आं बिनि जग्रबसे बिबारि आन्दोआव।
2
आं नेबाय थायो फैफिनजासिम
जेब्ला समा सनायसिम
बियो रजेया मिनिसुलु फैफिनो
आङो लामायाव नेना थायो
रजेनि मेगना आंखौ गंस्रि होयो
आंनि सान्नायखौ आन्दायहोयो
आंनि गोसो बोलोआ दमायो
रजेनि लामायाव आं गसंथेयो।
राव गैया लाजियो
बोरैदि आं फोरमाय हायो?
नाथाय आङो रायदावो
रनजय आदा! आं....
- मा बाथ्रा?
- आं.... फोरमायनांगौ बाथ्रा दं
नोँ... आंखौ मा सानो आदा?
- आं मिथिया, आं मा सानो?
नोँ सोर बिनानाव?
आङो नोँखौ सिनाया,
नोँ बाथ्राया मा अदेबानि
नोँनि सोँनाय ओँथिखौनो
नोँनि लाजिनायखौ....
आं बुजि हायाखै।
- आदा! आं....
नोँहा सम दङना आदा?
दान्दिसे आंजोँ रायज्लायनो?
- औ दं, मा बाथ्रा बुं
गोबाव नङा नाथाय।
- आंनि मुङा रैसुमै,
नोँ आदाखौ सिनायगौ
नोँनि सोमोन्दै मिथिगौ।
आदा सावरायनो गोनां दं
नाथाय.... बेयाव नङा आदा,
बेयाव बयनिबो नोजोर गोग्लैयो
अदेबानि बेयो लामासो आदा,
रावबो गैया लजिँआव फै।
- नङा बिनानाव, बियो गोरोन्थि
बेयो नोजोर नांसिन्नाय
बेयो सिखावनि नंखाय नाजानायसो
बेयो बदनाम बिनानाव
आं नोँखौ सिनाया,
हगारदो आं थांनोसै।
- आदा...! !
आंनि गोरबोआव दुखुआ फैयो
आङो मोदै गयो
हुगारनो हाया गोरबोजोँ
आंनि बिखाया सिग्लाबो
आंदि हाजासे बबि गाबो,
आंदि जाम्बि सिख्ला
आं आन्दायनाय सिख्ला।
फंसे रावै आङो बुङोब्ला
बियोखि नाजावामोन बिखाजोँ?
एबा आंनि गोसोआ जायामोन स्रां?
लंस्लद लंस्लद थाबाय लाङो बियो
आङो नायहरो गाबै गाबै।
3
जेरैबो खोमसि दरसि
आंनि गोरबोआ हाथासि
आं बिबायारि गोरबोनि
जिउ जुलि गोसो रजेनि
आं लाजिसुलि मोकथांनि
सिमां नागिरसुलि रानि।
गले गले अबंखौ
फुं बेलासि सानखौ
खुलुमहरो बियो रजेखौ
हे गसाइ!
लोगो आंनि जिउनि
हो आंनि रंजानाय
जिउ रजे बै जुलिनो
आंनि अनहाबनाय आजावनाय।
अखा नायसि नायसि
दाउला गेसेरबोला सोरांसि
आङो उन्दुनायनिफ्राय सिरि मोनो
रजेखौ हांखुर जायो
रजेजोँ लोगो हमनो,
सान ओँखारनाय बुब्लियाव
गोदान सोरांनि फैसालियाव
गोजोँ जोँमा साननि रोदायाव
रजेजोँ आंजोँ दान्दिसे
नोँ आंनि आं नोँनि
बुंनो गावनि गोरबोनि।
आङो सिमांफोरखौ बहि खालामो
रजेनि गोरबो मोननो
बिनि अनसायनाय मोननो
अबंनि सेरावव आर'ज खालामो।
हरफा आङो गाबै गाबै
उन्दुनाय गैयै सानै सानै
सान ओँखारो, हर फैयो
आङो गाबो, सानो हास्थायो
अबंनि सेराव जेब्लाबो बियो।
4
सान फैयो सान थाङो
हर जायो हर थाङो
बोथोर फैयो गेले गेले थाङो
आङो रजेखौनो जेब्लाबो सानो।
लामायाव मोखांआव नायखोमायो
गोसो सिङाव सानखोमायो
रजे जिउ जिउ नोँ आंनि।
खन्थाइ सोलोङो, खन्थाइ लिरो
मेथाइ सुजुयो, मेथाइ खनो
नोँनि मुस्रिखौ आखिनानै
नोँखौनो गावनि खालामनानै
आं गोबा गोबा लायो
आं बिलिर बिलिर खुदुमो
आं हौवा गोदान महर साजायो
आं नोँजोँ उफ्ले उफ्ले खालामो।
बार बारबोला बिफां बिलाइ
हरनि निहोरा थिँआव फैब्ला
आङो सिरि मोनो
आं रंजासुलि जायो
गोजोननाय मोनो नोँखौ नङो
आं नोँखौ दर्जा खेँना नायहरो
साया माया नोङो फैयो
मिनिसुलु गोबा फैयो।
गुसु बोथोरा सुग्लाय होफैयो
नोँनि गोरबो आरो सोलेराव
आङो दुंब्रुद एब्रेयो।
सना, राजा जिउ आंनि
आंनि जिउ नोँनि थाखाय
आंनि गोसो मोदोम थै
हास्थायनाय हाबिला नोँनि थाखाय।
जेब्लाबो अरायबो नोँनि सेराव
आङो मिनिसुलु-लु खाथियाव
जेब्लाबो अरायबो आं नोँनि
सानै सानै जिउनि जायो आं नोँनि
आंनि गोरबोआव आंनि सान्नाया
आंनि खर'आव आंनि सान्नाया
नोँनि आंनि जिउ मोन्दांनाय
नोँनि जुलि संसारनि।
नोङो आंखौ बेसेबा बोलाङो
आङो नोँनि खाथियाव थाङो
नोङो आंखौ जोबोद जंखायो
आङो नोँखौ जोबोद लाजियो।
नोङो आंखौ बेसेबा सानहोयो
आङो जेब्लाबो नोँखौनो मोन्दाङो
बेसेबा सैथो बेयो निजोरा
गोसो गोरबो आंनि मोन्दांथि गोरा।
आङो बिसिनायाव गोग्लैसोयो
मोदैया गान्दु सिग्लाबो
आंनि खावलाया रिमोनलाङो
आङो नोँखौनो नुयो
नोङो आंखौ गोबा फैयो
आंनि गोरबोआ सिरि मोनो
नोँनि सेराव गोर गोर खारलाङो
आङो नोँनि सेराव लाजियो
आङो आन्दायो मा बुंगोन नोँनो?
थाङो सान आरो सान
फैयो हर आरो हर
गोरबोनि बिबुंथिया आन्दायो
हाथासि आंनि मोखांआव
बार सुफुंफैयो नोङो थेवबो,
आं मिथिगौ नोङो आंनिखा।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.