Poem Hunter
Poems
रैसुमै 10: आंनि खोमायाव नोँनिनो देँखो
(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

रैसुमै 10: आंनि खोमायाव नोँनिनो देँखो

Poem By Ronjoy Brahma

आंनि खोमायाव नोँनिनो देँखो
नोँनि रोजाबनाय रैसुमै, आर'ज
गोजोन्नाय मोनो गोरबोआ,
नाथाय आं मिथिया बेखौदि
आर'ज मेथाइजोँ नोँ सोरखौ हास्थायो?
जेब्लाबो गिर्जानि सिङाव नोँ
अबंनाव सोरखौ मागियो?
अबंआ नोँखौ गोजोन लाखिगोन
अनजालुआ नोँनि थाखायनो अनसुला।
(रैसुमै) नोँखौ हास्थायो आं,
अबंनाव सोँबायो आंदि
नाथाय नोँनि गोरबोआव बासा
मिथिथारगौ आं बेखौ,
आं मानो हास्थायो नोँखौ?
गोरबोआव नोँनि मुंङा मानो?
मिथिथारा बिजिरना बेखौ।

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Maya Angelou

Phenomenal Woman

Comments (0)

There is no comment submitted by members.


Comments