30 τ ο υ Μ ά η

Poem By Giorgos Vlachos

30 τ ο υ Μ ά η
Ο ι σ ο σ ι α λ ι σ τ έ ς έ χ ο υ ν έ λ κ ο ς
Δ ω δ ε κ α δ α κ τ ύ λ ο υ .
Ο ι Τ ρ ά π ε ζ ε ς κ ο ι λ ο π ο ν ά ν ε .
Ο ή λ ι ο ς τ α ξ ι δ ε ύ ε ι μ ο ν ά χ ο ς .
Τ 'α ρ ν ά κ ι α σ τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο μ α ν τ ρ ί τ ο υ ς
Κ λ ε ι σ μ έ ν α .
Ο ι σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο ι γ ε ί τ ο ν ε ς
Ζ υ γ ί ζ ο υ ν σ κ ο υ π ί δ ι α .
Ο ι ν τ α λ ί κ ε ς α ν α χ ω ρ ο ύ ν
Χ ω ρ ί ς π ι ν α κ ί δ ε ς .
Ο ι α γ ε λ α δ ο τ ρ ό φ ο ι π ί ν ο υ ν ε γ ά λ α
Σ τ η ν ε π α ρ χ ί α .
Ο ι κ ό τ ε ς τ ο ρ ο φ η μ ά τ ο υ ς
σ τ η β ε ρ ά ν τ α α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς .
Η Μ α φ ί α η γ ε ί τ α ι τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν .
Ο ι π έ ν ε ς σ ω π α ί ν ο υ ν .
Κ α ι ε ν ώ ό λ α β α ί ν ο υ ν
λ ε ύ τ ε ρ α κ α ι ω ρ α ί α
η Δ η μ ο κ ρ α τ ί α μ ε π ο ρ ε ί α 180 μ ο ι ρ ώ ν
σ ε μ ι α φ α σ κ ε λ ω μ έ ν η π ό λ η
δ ε ί χ ν ε ι τ ο π ρ ο σ ω π ό τ η ς .

8η π ρ ω ι ν ή λ ο ι π ό ν
3 α ν α ξ ι ο π ρ ε π ε ί ς χ ο ί ρ ο ι
ά ν θ ρ ω π ο ι ν ό μ ι ζ α ν π ω ς ή σ α ν
σ π ά ν ε τ ο υ σ τ ί χ ο υ μ ο υ τ η ν π ό ρ τ α .
''Σ τ 'ό ν ο μ α τ ο υ α ν ύ π α ρ κ τ ο υ λ α ο ύ ''
ε ί π α ν
''Σ τ ο ό ν ο μ α τ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς μ ο υ ''
ε ί π α
δ ε ν μ ο υ γ έ μ ι ζ α ν τ ο μ ά τ ι ο ι μ π α γ ά σ ε ς .
Μ ι σ ό λ ε π τ ό κ α ι έ φ τ α σ α
ε ί π α
Τ ο υ ς κ α τ ο ύ ρ η σ α σ τ ο σ τ ό μ α
ά φ η σ α ν α π ό δ ε ι ξ η
κ α ι α δ ί ψ α σ τ α φ ύ γ α ν ε
τ ο υ ν ό μ ο υ τ α ρ ε μ ά λ ι α .
30-05-2001

Comments about 30 τ ο υ Μ ά η

There is no comment submitted by members.


Rating Card

4,5 out of 5
2 total ratings

Other poems of VLACHOS

Μ έ σ α α π 'τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α ...

Μ έ σ α α π ' τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α
α ν ά κ α λ ύ π τ ω τ ε τ ρ ά σ τ ι χ ο υ ς π α ρ α δ ε ί σ ο υ ς
ή κ α ι ε μ π ρ η σ τ ι κ ά
φ ω ν η ε ν τ ο σ ύ μ φ ω ν α .

Ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς κ ε λ ι ώ ν

Α ρ υ τ ί δ ω τ α σ ο ν έ τ α α π α γ γ έ λ ο υ ν
ο ι ν ε ρ ά ι δ ε ς
μ έ σ α σ ε δ ά σ η κ ε λ ι ώ ν
κ α ι β ά λ τ ο ε λ π ί δ ω ν .

Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς ...

Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς τ ο π α ρ ά δ ε ι σ ο
φ ό ρ ε σ α κ ό κ κ ι ν ο π ο υ κ ά μ ι σ ο .
Κ ι έ γ ι ν ε τ α ύ ρ ο ς τ ο δ ο ξ ά ρ ι σ ο υ
κ ι ε γ ώ τ ρ α γ ο ύ δ α γ α γ ι α χ ά ρ η σ ο υ .

Μ ι α ν ύ κ τ α

Μ ι α ν ύ κ τ α μ ε θ υ σ μ έ ν η σ τ α κ α ν ά λ ι α
ζ ω γ ρ ά φ ι ζ α σ τ ι ς χ ό υ φ τ ε ς μ ο υ π ο υ λ ι ά
κ α ι ν τ ύ θ η κ α ν τ 'α σ τ έ ρ ι α μ ε κ ο ρ ά λ ι α
κ α ι σ υ μ ε κ έ ρ ν α γ ε ς τ η ς ν ύ κ τ α ς τ α φ ι λ ι ά .

Μ Η Ν Υ Μ Α

Μ Ε ALLEN GINSBERG, BUKOWSKI, Ε Λ Υ Τ Η
α ς κ τ υ π ή σ ε ι η κ α ρ δ ι ά τ ο υ π λ α ν ή τ η .

Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο

Θ έ λ ο υ ν ...

Θ έ λ ο υ ν ν α μ η ν υ π ά ρ χ ω
μ ι α π λ ά κ α ν α μ ε σ κ ε π ά ζ ε ι
κ α ι ν α τ η ν
κ α