Α δ ι έ ξ ο δ ο

Γ ι α τ ί ν α κ λ α ι ς σ τ ο α δ ι έ ξ ο δ ο .
Π ε ρ π α τ ά ς μ ε σ ύ ν τ ρ ο φ ο τ ο ν ε α υ τ ό σ ο υ .
Σ ο υ σ κ ο υ π ί ζ ω τ α δ ά κ ρ υ α , σ ε κ ο ι τ ώ σ τ η ν μ ο ν α ξ ι ά σ ο υ . Κ α ι ς . Φ ω τ ι ά σ τ α π ν ε υ μ ο ν ί α σ ο υ .
Σ κ ο ν τ ά φ τ ε ι ς , π έ φ τ ε ι ς τ ο κ ο ρ μ ί σ ο υ α φ ή ν ε ι σ η μ ά δ ι σ τ ο χ ώ μ α . Δ ε ν σ η κ ώ ν ε σ α ι δ ε ν θ ε ς ν α κ ο υ ν η θ ε ί ς έ χ ε ι ς χ α θ ε ί σ τ ι ς μ α ύ ρ ε ς σ κ έ ψ ε ι ς σ ο υ . Σ ε β ο η θ ά ω . Θ έ λ ε ι ς ν α ο υ ρ λ ι ά ξ ε ι ς ν α φ ω ν ά ξ ε ι ς , ό ρ θ ι ο ς τ ώ ρ α σ κ ύ β ε ι ς ν α α κ ο υ μ π ή σ ε ι ς τ ο π ε σ μ έ ν ο σ ο υ κ ο ρ μ ί , θ έ λ ε ι ς ν α π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι ς α λ λ ά τ ο μ υ α λ ό σ ο υ μ έ ν ε ι π ί σ ω .
Π ω ς θ α π ρ ο χ ω ρ ή σ ω έ τ σ ι … Ρ ώ τ α ς τ ι ν α α π α ν τ ή σ ω . Δ ε ν ξ έ ρ ω , α υ τ ό π ο υ ξ έ ρ ω μ ε κ α τ ά ν τ η σ ε έ τ σ ι . Κ ο ι τ ώ τ ό σ η ώ ρ α τ ο ν κ α θ ρ έ φ τ η κ α ι η γ υ α λ ά δ α τ ο υ μ ε κ ό β ε ι τ ο α ί μ α μ ο υ τ ο α ί μ α τ ο υ σ υ ν α ν τ ώ ν τ α ι α λ λ ά η έ ν ω σ η λ ή ψ η , η ε ξ ί σ ω σ η χ ω ρ ί ς α π ο τ έ λ ε σ μ α .
Λ ε ί π ε ι ς .
Ε σ ύ μ ο υ λ ε ί π ε ι ς γ ι α ν α β γ ω α π ό τ ο δ ά κ ρ υ , τ ο δ ά κ ρ υ π ο υ δ ε ν έ π ε σ ε α κ ό μ α κ ά τ ω .
Τ α δ ε σ μ ά δ ε ν έ λ ι ω σ α ν α κ ό μ α . Σ ο υ φ ω ν ά ζ ω α λ λ ά δ ε ν α κ ο ύ ς μ ό ν ο μ ε κ ο ι τ ά ς . Π α ρ ά π ο ν ο . Τ ρ έ μ ω κ ρ υ ώ ν ω μ ε ς τ ο μ υ α λ ό μ ο υ π ά γ ο ς .
Θ α σ π ά σ ε ι ? Μ έ χ ρ ι ν α π έ σ ω σ ε λ ή θ α ρ γ ο ε κ ε ί θ α ξ α ν α ρ χ ί σ ο υ ν ό λ α … Β ί α ι ο ς κ ύ κ λ ο ς , σ τ ι ς ά κ ρ ε ς τ ο υ ξ υ ρ α φ ι ά …

(γ ι α τ ο ν ν τ ι ν ο τ ο ν α π α τ σ ι ;)

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.