Α τ ι τ λ ο 2

Σ ε ε ν α δ ω μ α τ ι ο μ ε κ ε ρ ι α
Κ α ν α π έ δ ε ς κ α ι π ο λ υ θ ρ ό ν ε ς α ν α π α υ τ ι κ ε ς σ α ν τ η ν α γ κ α λ ι α τ η ς μ α ν α ς
Κ α θ ο ν τ α ι ο ι φ ί λ ο ι μ ο υ , γ ν ω σ τ ο ι , α δ έ ρ φ ι α κ α ι σ υ γ γ ε ν ε ι ς
Μ ι λ ο υ ν γ ι α μ ε ν α
Θ α η θ ε λ α ε κ ε ι ν ο τ ο β ρ ά δ υ ν α η μ ο υ ν α ο ρ α τ ο ς κ α ι ν α τ ο υ ς α κ ο υ ω
Ο ι φ ι λ ο ι ν α ε ξ ι σ τ ο ρ ο υ ν τ ι ς π ε ρ ι π ε τ ε ι ε ς μ α ς
Κ α ι ο ι γ ν ω σ τ ο ι ν α θ υ μ ο υ ν τ α ι τ ι ς λ έ ξ ε ι ς π ο υ τ ο υ ς ε λ έ γ α
Ο ι σ υ γ γ ε ν ε ι ς ν α λ έ ν ε π ο σ ο ε κ λ α ψ α ν ο τ α ν π έ θ α ν α
Τ α φ α ν τ α σ μ α τ α τ ο υ δ ω μ α τ ι ο υ ν α π ε ρ ι φ ε ρ ο ν τ α ι γ υ ρ ω τ ο υ ς σ α ν τ ι ς φ λ ο γ ε ς τ ω ν κ ε ρ ι ω ν π ο υ α ν α β ο υ ν τ α τ σ ι γ α ρ α τ ο υ ς .
Ο ι σ τ ά χ τ ε ς σ τ α τ α σ α κ ι α τ ο κ α ρ β ο υ ν ο σ τ α δ α χ τ υ λ α κ α ι κ α μ β α ς α δ ε ι ο ς .
*Ο π ι ν α κ α ς σ τ ο ν τ ο ι χ ο α π ε ι κ ο ν ι ζ ε ι ε ν α δ ρ ό μ ο μ ε μ ι α λ ε μ η τ ο μ ο σ τ ο β ά θ ο ς .
Κ α θ ε τ α κ ο β ε ι η λ ε π ι δ α μ ο ν ο γ ι α ν α δ ι π λ α σ ι α σ ε ι τ η ν α π ο υ σ ι α μ ο υ .*
Τ η ν μ ο ν α ξ ι α μ α ς
Τ η ν α π ο μ ο ν ω σ η
Η τ α ν κ α π ο τ ε μ α ζ ι μ α ς , ε ι π ε κ α π ο ι ο ς , δ ε ν ε φ υ γ ε π ο τ ε ε ι π ε μ ε σ τ ό μ φ ο ο δ ι π λ α ν ο ς
Τ α π ο τ η ρ ι α α δ ε ι α ζ ο υ ν κ α ι γ ε μ ι ζ ο υ ν κ α ι ο ι λ ε ξ ε ι ς ρ ε ο υ ν μ α ζ ι , μ ε τ ι ς σ τ α γ ο ν ε ς σ ε σ τ ε γ ν ο υ ς λ α ι μ ο υ ς
Κ α π ω ς ε τ σ ι μ α λ λ ο ν θ α ε ι ν α ι η ε ι κ ο ν α
Ε τ σ ι θ α τ η ν η θ ε λ α
Τ ρ ε φ ο ν τ α ι ο ι ψ υ χ ε ς α σ θ ε ν ι κ α α π ο τ ι ς φ ρ ά σ ε ι ς τ ω ν σ ω μ α τ ω ν ε ι τ ε ε ι σ α ι ζ ω ν τ α ν ο ς ε ι τ ε ν ε κ ρ ο ς
Ξ ε χ α σ μ ε ν ο ς π ο τ ε δ ε ν θ α μ α ι κ α ι τ ο ξ ε ρ ω
Ι σ ω ς γ ι α υ τ ο φ τ ι α χ ν ο ν τ α τ α μ ν η μ α τ α α π ο π ε τ ρ α κ α ι μ α ρ μ α ρ ο
Α κ ο μ η κ α ι ο τ α ν ε ι σ α ι π α ν ω η κ α τ ω υ π α ρ χ ε ι τ ο α ι ω ν ι ο .
Τ ο μ ε τ α θ α ν α τ ι ο κ ρ υ β ε τ α ι σ τ η α ι ω ν ι α υ λ η ι σ ω ς
Μ λ α ν ε α κ ο μ α κ α ι ξ η μ ε ρ ω σ ε
Η π α ρ ε α μ ο υ ε ι ν α ι ε κ ε ι , κ α ι τ ο υ ς φ τ α ν ε ι α υ τ ο τ ο κ α τ ι ..
Θ α ‘θ ε λ α ν α π ι σ τ ε υ ω ο τ ι ε ι μ α ι ε γ ω .
Τ ι ε ι ν α ι α υ τ ο π ο υ ε ν ω ν ε ι τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς μ ε τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς ?
Α υ τ η η δ υ ν α μ η π ο υ ε ν ω ν ε ι τ α π α ν τ α
Δ ν μ π ο ρ ε ι ν α ε ι μ α ι ε γ ω ..
Π α ν τ α η μ ο υ ν τ ο σ ο α δ υ ν α μ ο ς , μ ι κ ρ ο ς κ α ι α σ η μ α ν τ ο ς ...
Δ ε ν σ υ γ κ ρ ι ν ο μ α ι ε γ ω μ ε α υ τ ο
Μ α ζ ι ο λ ο α υ τ ο ι π ο υ σ υ ν ο μ ι λ ο υ ν κ α ι ε γ ω σ ε ε κ ε ι ν η τ η ν α κ ρ η π ο υ δ ε ν κ α θ ε τ α ι π ι α κ α ν ε ι ς .

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes ) 2

Comments (2)

Very good poem. Nice verses, mature writing, .
Bravo! I liked your poem friend, even though the spaces between the letters are far too annoying. Impressive writing, philosophical thinking, nice verse, pace, everything worked very well. My name is Yorgos, I live in Athens. Send me a message to introduce.. I am truly impressed..