Α ϋ π ν ί α

Τ α β ρ ά δ ι α π ο υ δ ε ν μ π ο ρ ε ί ς ν α κ ο ι μ η θ ε ί ς , η θ ο λ ή μ ο υ ε ι κ ό ν α ξ ε π ρ ο β ά λ ε ι μ έ σ α α π ό τ ο ν α π έ ν α ν τ ι κ α θ ρ έ φ τ η .
Μ ε κ ο ι τ ά ς π ο υ χ α μ ο γ ε λ ά ω μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ά .
Σ ο υ δ ί ν ω τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο μ ο υ λ ο υ λ ο ύ δ ι τ υ λ ι γ μ έ ν ο σ ε ε φ α ρ μ ο σ τ έ ς γ ά ζ ε ς .
Τ ο α κ ο ύ μ π η σ α σ τ ο ξ ύ λ ι ν ο σ ο υ κ ο μ ο δ ί ν ο .
Τ ί π ο τ α δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α σ υ γ κ ρ ι θ ε ί μ ε τ η ν μ ο ρ φ ή σ ο υ , τ α ξ α ν θ ο κ ό κ κ ι ν α μ α λ λ ι ά σ ο υ φ ω τ ι έ ς γ α λ ή ν ι ε ς π ά ν ω σ τ ο μ α ύ ρ ο μ α ξ ι λ ά ρ ι σ ο υ .
Τ α χ έ ρ ι α σ ο υ φ τ ε ρ ά σ τ α υ ρ ω μ έ ν α π ί σ ω α π ό τ ο κ ε φ ά λ ι σ ο υ μ ο ι ά ζ ε ι ς τ ώ ρ α μ ε β υ ζ α ν τ ι ν ή ε ι κ ό ν α .
Έ χ ε ι ς τ ρ α β ή ξ ε ι τ ο β λ έ μ μ α σ ο υ α π ό π ά ν ω μ ο υ . Π α ρ α μ έ ν ω ξ ε θ ω ρ ι α σ μ έ ν ο ς , κ ο υ λ ο υ ρ ι α σ μ έ ν ο ς σ τ η ν γ ω ν ί α μ ο υ , κ ο ι τ ώ τ ο π α γ ω μ έ ν ο , α ι ώ ν ι ο δ ά κ ρ υ σ ο υ σ τ ο μ ά γ ο υ λ ο μ ο υ ...

(γ ι α σ ε ν α ε υ α κ ι μ ο υ ;)

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.